תביעה ייצוגית כנגד חברת מימון ישיר על סך כ 55 מיליון ש”ח 

משרדינו הגיש ביום 05.11.19 בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית כנגד חברת מימון ישיר (ת.צ 8635-11-19)

 
 
 
הלוואות חוץ בנקאיות היו כאן מאז ומעולם, אבל נדמה שבשנים האחרונות הן זוכות לפופולריות הולכת וגוברת. אחד הגופים הבולטים והמובילים ביותר בשוק האשראי החוץ בנקאי הינה  חברת מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע”מ . מימון ישיר הגדירה עצמה “כחברת האשראי הצרכני שאינה בנק הגדולה ביותר בישראל”, תוך שהעריכה כי בשקלול המערכת הבנקאית היא השחקן החמישי בגודלו בישראל, אחרי הבנקים הגדולים, בהיקף של העמדת ושיווק הלוואות צרכניות חדשות.
למרבה הצער, תחת נטילת האחריות הנובעת ממעמדה המיוחד של מימון ישיר כחברת האשראי החוץ בנקאי “הגדולה ביותר בישראל”, המחייבת, בין היתר, דרגה גבוהה מן הרגיל של אמון, של גילוי ושל תום לב, המשיבה כשלה בכך כישלון חרוץ, והפרה באופן בוטה את התחייבויותיה וחובותיה מכוח ההסכם והדין כלפי המבקש וכלפי חברי הקבוצה:
 

1. גבייה שלא כדין של עמלה בעבור הסרת/ביטול שעבוד במשרד הרישוי

במועד פירעון ההלוואה מימון ישיר חייבה את המבקש בסך של 89 ₪ בעבור מה שכונה על ידה “עמלת הסרת שעבוד”. ואולם עמלה זו אינה מוזכרת במילה וחצי מילה בהסכם ובתעריפון. העדר גילוי של קיומה של עמלה זו כמו גם שיעורה גביית עמלה זו אינה מותרת למימון ישיר ועליה להשיבה לציבור הלקוחות.

2. גבייה שלא כדין של עמלה המשקפת את האגרה החלה בגין ביצוע פעולת רישום שעבוד ו/או שינוי שעבוד ו/או ביטול שעבוד אצל רשם המשכונות

במסגרת עמלת פתיחת תיק גבתה מימון ישיר מהמבקש “עמלה” בסך 170 ₪ בעבור “רישום שעבוד אצל רשם המשכונות”. דא עקא, המשיבה לא ביצעה פעולה כלשהי אצל רשם המשכונות ולא רשמה את השעבוד שם. תוצאת הדברים היא, כי מימון ישיר גבתה מהמבקש עמלה בעבור פעולה אשר כלל לא בוצעה על ידה, ותחת להחזיר את הכספים לידי המבקש הותירה את הכספים שלא כדין בכיסה.

לא זו אף זו. תעריפון העמלות מגדיר כי בעבור פעולות בקשר עם שעבוד הרכב אצל רשם המשכונות תגבה מימון ישיר עמלות שונות במחירים הנקובים שם, כאשר התעריפון מדגיש, ברחל ביתך הקטנה, כי “המחירים המפורטים משקפים את גובה האגרות שנגבות על ידי רשם המשכונות נכון להיום ולפיכך ייתכנו בהם שינויים בעתיד”. ואולם, עיון בתוספת השנייה לתקנות המשכון מעלה, כי העמלות שגבתה המשיבה מחברי הקבוצה בעבור ביצוע פעולות אלה גבוהות לעין שיעור מהאגרות שנגבות בפועל על ידי הרשם.

בנסיבות אלה , מימון ישיר הפרה באופן בוטה את התחייבויותיה וחובותיה מכוח ההסכם והדין,  מקום בו גבתה עמלות בעבור ביצוע פעולות אצל רשם המשכונות אשר כלל לא בוצעו על ידה, או, ככל שביצעה פעולות אצל רשם המשכונות, גבתה “עמלות” שהוצגו כ”אגרות” בסכומים עודפים ובשיעורים העולים על “גובה האגרות שנגבות על ידי רשם המשכונות” בפועל.

3. גבייה שלא כדין של עמלת בדיקת שעבוד רכב אצל רשם המשכונות

בתעריפון העמלות מציינת המשיבה כי במסגרת עמלת פתיחת תיק היא גבתה עמלת “בדיקת שעבוד רכב אצל רשם המשכונות” בסך 27 ₪. ואולם, המבקש רכש רכב חדש מהיבואן באמצעות חברת אלדן . מקום בו נרכש רכב חדש מהיבואן (בין במישרין ובין בעקיפין) אין כל חשש כי הוטל שיעבוד קודם על הרכב ולכן אין מקום לחייב את המבקש ואת חברי הקבוצה בעמלת “בדיקת שעבוד רכב אצל רשם המשכונות”.

4. גביית עמלת היוון שלא כדין בסכום לא פורפורציונאלי ולא סביר שאינו מגלם נזק כלשהו שנגרם למשיבה בשל הפירעון המקודם

ההצדקה העקרונית לקביעת זכותה של מימון ישיר לגבות עמלת פירעון מוקדם מלקוח הינה “ההפסד” שנגרם למימון ישיר כתוצאה מהפסד ריבית. הפסד זה מחושב לפי “הפרשי ריביות מהוונים” (סעיף 3.2 להסכם) כלומר ההפרש בין הריבית במועד העמדת כספי ההלוואה לבין הריבית שגובה המשיבה בעת פירעון ההלוואה. המשיבה לא טענה ולא הצביעה – ולא בכדי – כי בתקופה זו של 45 יום ירדה הריבית שהיא גובה מלקוחותיה בצורה כה קיצונית המסבה לה הפסד בשיעור של כ 3,000 ₪ או ירדה בכלל. מכאן, שאין כל הצדקה לחייב את המבקש, כמו גם את חברי הקבוצה, בתשלום פיצוי בגין הפירעון המקודם של ההלוואה, במקום בו כלל לא הוכח שנגרם נזק בר פיצוי.

יתרה מכך. טופס בקשת ההלוואה כמו גם הסכם ההלוואה הינם חוזים אחידים לפי הגדרת הדין. סעיף 3 להסכם, כמו גם תעריפון העמלות, מאפשרים למשיבה לגבות עמלת היוון בעת פירעון מוקדם של ההלוואה בשיעור של 6% מיתרת סכום ההלוואה או בשיעור הריבית הנקובה בהלוואה (לפי הנמוך מבין השניים), חרף העובדה כי סכומים אלה אינם משקפים  נזק בר פיצוי כלשהו שנגרם למשיבה. מעבר לכך, בהסכם ההלוואה ובתעריפון מפנה המשיבה עצמה לנוהל בנקאי תקין מס 454 לגבי אופן ביצוע החישוב של עמלת ההיוון במקרה בו נעשתה על ידה המחאת מכר לבנק. על פי נוהל זה, עמלת פירעון מוקדם תחול “על פי כללים סבירים שיבטאו את הנזק שנגרם לתאגיד הבנקאי כתוצאה מהפירעון מוקדם ושייקבעו מראש למקרים אלה” (סעיף 4(ב) לנוהל). עמלת הפירעון המוקדם מחושבת לפי הנוהל “בגובה ההפרש שבין התשלומים העתידיים שהלווה חפץ לפרוע בפירעון מוקדם, כשהם מהוונים לערך הנוכחי ביום הפירעון המוקדם על פי הריבית לחישוב רכיב ההיוון, לבין אותם תשלומים, כשהם מהוונים לערך הנוכחי ביום הפירעון המוקדם על פי הריבית הממוצעת המפורסמת במועד העמדת ההלוואה …” (סעיף 5(א)(3) לנוהל).המבקש יטען, כי לא יעלה על הדעת כי על פי אותם תנאי הלוואה בדיוק המשיבה תחשב באופן שונה לחלוטין את “עמלת ההיוון” שהיא גובה במקרה של פירעון מוקדם של ההלוואה, בין לקוחות אשר ההלוואה נשארה במצבת הנכסים שלה לבין לקוחות אשר המשיבה החליטה לפי שיקול דעתה הבלעדי לבצע המחאת מכר של ההלוואה לבנק. אופן חישוב עמלת ההיוון צריך להיות אחיד והוגן כלפי כלל לקוחות המשיבה ובכל מקרה באופן המטיב עמם.  ביצוע חישוב שיעור עמלת הפירעון המוקדם לפי סוג הגורם אשר במאזניו רשומה ההלוואה הינו תנאי מקפח פסול ומפלה בחוזה אחיד, וכי גם מטעם זה דינן של הוראות אלה אשר לא יכול להיות להן כל הסבר סביר והוגן בטלות. 

ודוק. החל משנת 2015 המחוקק החל לנקוט בשורה של צעדים במישורים שונים על מנת להכפיף את ההלוואות והאשראי החוץ בנקאי לתנאים ולהגבלות החלים על הלוואות ואשראי שמוסדות בנקאיים נותנים ולהכיל כללים חד משמעיים שמטרתם הגנה על הלווה ושמירה על הוגנות ביחסים שבין המלווה ללווה בעת מתן ההלוואה החוץ בנקאית.  על רקע דברים אלה, ובשים לב למעמדה של המשיבה כחברת האשראי החוץ בנקאי “הגדולה ביותר בישראל”, התנהלות המשיבה כמפורט בבקשת האישור דנן חמורה שבעתיים.

כל הרואה עצמו נפגע באחת מעילות אלה מוזמן לשלוח למשרדינו במייל Law@klekner.co.il  את מלוא הפרטים והנסיבות כולל העתקים מההסכמים והחיובים.

לקבלת ייעוץ משפטי על ידי עורך דין תביעה ייצוגית נא ליצור קשר כעת עם עו”ד ונוטריון רחלי קלקנר לצורך בחינת השאלה האם תביעתכם עונה לתנאים הקבועים בחוק תובענות ייצוגיות לשם אישורה של התביעה הייצוגית.  

בטלפון 052-3444-212 או מלאו פרטים בטופס הבא: