הגשת תביעה ייצוגית

הגשת תביעה ייצוגית, למה צריך?

תביעה ייצוגית היא תביעה המוגשת על ידי פרט בודד – הוא התובע הייצוגי – אשר מייצג קבוצה גדולה של נפגעים – כנגד גוף גדול אשר גרם נזק כלכלי או אחר לציבור.

אתם מעוניינים לגרום לגוף הגדול להפסיק להזיק ו/או לגזול מכם כספים שלא כדין?  

הגשת תביעה ייצוגית

הפתרון – הגשת תביעה ייצוגית (תובענה ייצוגית) לבית המשפט.

 

הגשת תביעה ייצוגית – שלבי ההליך

הצעד הראשון בהגשת תביעה ייצוגית זה לפנות לעורך דין בעל ידע מומחיות וניסיון רב בהגשתן וניהולן של תביעות ייצוגיות על מנת שיבחן את עילת התביעה שבידיכן, סיכוייה והתאמתה להיות מוגשת כתביעה ייצוגית בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, תשס”ו-2006. ההליך של בדיקת החומר הרלוונטי והייעוץ הראשוני ללקוח נעשים ללא תמורה.

 

לקבלת ייעוץ משפטי על ידי עורך דין תביעה ייצוגית נא ליצור קשר כעת בטלפון 052-3444-212 עם עו”ד ונוטריון רחלי קלקנר לצורך בחינת השאלה האם תביעתכם עונה לתנאים הקבועים בחוק תובענות ייצוגיות לשם אישורה של התביעה הייצוגית.

 

אם עורך הדין השתכנע כי קיימת עילה ייצוגית טובה שסיכוייה טובים להתקבל וכי מתקיימים יתר תנאי הסף לאישורה של התביעה כייצוגית, עורך הדין יכין בקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית אליה יצורפו תצהירים, נספחים וראיות הדרושים לשם הוכחתם של תנאי הסף וכן העתק מכתב התביעה הייצוגית.

 

בשלב הבא, הנתבע יגיש תוך 60 יום את תגובתו לבקשה לאישור תביעה ייצוגית (ובמקרה של רשות תוך 90 יום). התובע הייצוגי רשאי להגיש את תשובתו לתגובת הנתבע תוך 30 יום ממועד המצאת תגובת הנתבע.

בדרך כלל, לאחר שהוגשו מלוא כתבי הטענות בתיק בית המשפט יזמן את הצדדים לדיון מקדמי על מנת לעמוד על המחלוקות העיקריות בתיק ולקבוע את האופן בו תנוהל הבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית. לעתים בית המשפט עשוי לקבוע מועדים לקיומם של דיונים מקדמיים נוספים אם הוא סבור שזה דרוש בנסיבות העניין. כמו כן קיימת אפשרות כי בית משפט יחליט למנות מומחים מטעמו בנושאים שאינם במומחיותו על מנת לייעל את ניהול ההליך.

 

בתום השלב המקדמי מגיע שלב ההוכחות בתיק כאשר עדיו של כל צד ייחקרו בבית משפט במסגרת חקירה נגדית על התצהירים שהוגשו מטעמם בתיק. חשוב להדגיש כי כל מי שהגיש תצהיר בתיק מחויב להתייצב להיחקר בחקירה נגדית אחרת תצהירו יוצא מהתיק, אלא אם כן בית המשפט הורה אחרת.

 

בתום שלב ההוכחות בית המשפט יקבע מועדים להגשת סיכומי הצדדים. התובע יגיש את סיכומיו ראשון, לאחר מכן יוגשו סיכומי הנתבע, ובשלב האחרון התובע יהא ראשי להגיש סיכומי תשובה מטעמו בהתייחס לטענות שעלו בסיכומי הנתבע.

 

לאחר שהסתיים שלב הסיכומים, הצדדים ימתינו להחלטת בית המשפט בבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית. במקרים בהם בית המשפט יגיע למסקנה כי מדובר בתביעה ייצוגית שטובים סיכוייה להתקבל ומתקיימים יתר תנאי הסף הוא יאשר את הגשתה של התביעה הייצוגית ובזה יסתיים השלב הראשון והמכריע של הליך התביעה הייצוגית.

חשוב להדגיש כי אישור הבקשה להיות מוגשת כייצוגית מהווה אינדיקציה גבוהה מאד לכך שההליך הייצוגי בדין יסודו ובדרך כלל בשלב הדיון בתביעה הייצוגית גופה הנושא העיקרי שנדון הוא היקף הנזק וסכום הפיצויים.

 

במסגרת הדיון בתביעה הייצוגית בית המשפט ידון גם בגמול המיוחד שיש לפסוק לתובע הייצוגי:

בכל שלב של ההליך הייצוגי, כמו בכל הליך אחר, הצדדים רשאים להגיע להסדר פשרה. יחד עם זאת, על מנת למנוע קיומם של הליכי סרק ו/או מצב שבו במסגרת הסכם פשרה התובע הייצוגי ובא כוחו יקבלו גמול הולם על חשבון הפיצוי לחברי הקבוצה, קבע המחוקק בחוק תובענות ייצוגית כי הסדר פשרה של תביעה ייצוגית חייב לקבל את אישורו של היועץ המשפטי לממשלה. במקרים בהם היועץ המשפטי לממשלה סבור כי ההסכם אינו משקף את טובת הציבור הוא יתנגד לקיומו של הסדר פשרה והסכמי פשרה מסוג זה יפסלו על ידי בתי המשפט ובצדק רב.

 

כמה עולה ההליך של הגשת תביעה ייצוגית לתובע הייצוגי?

החל מ – 8.5.2018 נכנסו לתוקף תקנות חדשות לפיהן תשולם אגרה לצורך הגשת תביעה ייצוגית. התקנות קובעות:

אם התביעה הייצוגית מוגשת לבית המשפט השלום (שגובהה עד 2.5 מיליון ₪) תשולם אגרה בסך 3,093 ₪ במועד הגשת הבקשה לאישור תביעה, כאשר היתרה בסך 5,156 ₪ תשולם בסיום ההליך על ידי הצד עליו יורה בית המשפט אשר ישקול את מהות ההליך, אופן ניהולו ותוצאותיו לצורך הטלת האגרה.

אם התביעה הייצוגית מוגשת לבית המשפט המחוזי (מעל 2.5 מיליון ₪) תשולם אגרה בסך של 5,671 ₪ במועד הגשת בקשת האישור, כאשר היתרה בסך 10,827 ₪ תשולם בסיום ההליך על ידי הצד עליו יורה בית המשפט אשר ישקול את מהות ההליך, אופן ניהולו ותוצאותיו לצורך הטלת האגרה.

בתביעה ייצוגית נגד רשות סכום האגרה הינו בסך של 1850 ש”ח.

פטור מתשלום אגרה קיים בתביעות ייצוגיות של איכות הסביבה, אפליה, יחסי עבודה, זכויות אנשים עם מוגבלות, שוויון לאנשים עם מוגבלות.

 

התובע הייצוגי אינו נדרש לשלם שכר טרחה לעורך הדין המנהל את התביעה הייצוגית בשמו. שכר טרחת עורך הדין ייקבע על ידי בית המשפט בסוף ההליך וישולם על ידי הצד שכנגד באם תאושר התביעה כתביעה ייצוגית.

יחד עם זאת חשוב לציין כי התובע הייצוגי נושא בסיכון כי אם ההליך לא יצלח בסופו של יום ובית המשפט יחייב בהוצאות כלשהן על התובע הייצוגי יהיה לשלמם לנתבע. בנוסף אם במסגרת ניהול התיק נדרש למשל להגיש חוות דעת של מומחים וכדו’ עלות זו תשולם על ידי התובע הייצוגי. 

ואולם, כפי שציינו לעיל, לאור סיכונים אלה בית המשפט נוהג לפסוק גמול מיוחד בסכומים משמעותיים ביותר לתובע ייצוגי אשר ניהל הליך כשורה וצלח בתביעתו הייצוגית.

 

מהם המקרים להגשת תביעה ייצוגית?

1. אם נפגעתם על ידי גוף גדול כלשהו והנכם סבורים שיש בכך עוול לציבור מסוים?

2. אם גבו מכם עמלות או תשלומים ביתר?

3. אם שילמתם בעד שירות מסוים אבל לא קיבלתם תמורה ראויה?

4. אם קניתם מוצר ושמתם לב כי תכולתו אינה תואמת את מה שמוצג על גבי האריזה?

5. אם הבחנתם בקיומו של הסדר כובל הנוגד את הוראות חוק ההגבלים העסקיים?

6. אם יש לכם עילה הנובעת מזיקה לנייר ערך או פרט מטעה בתשקיף וכדו?

7. אם סוכן הביטוח או חברת הביטוח גבו כספים ביתר או לא קיימו את הוראות הסכם הביטוח?

8. אם הבחנתם בקיומו של מפגע סביבתי כמשמעותו בחוק למניעת מפגעים סביבתיים?

9. אם יש לכם תביעה נגד רשות להשבת סכומים שגבתה שלא כדין, כמס, אגרה או תשלום חובה אחר?

10. אם קיימת לכם עילה לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים?

11. אם יש לכם  תביעה בעילה של הפליה בעבודה, לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה?

12. אם יש לכם תביעה בעילה כאמור לפי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד?

13. אם יש לכם תביעה בעילה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות?

14. אם יש לכם תביעה בעילה לפי הוראות הנגישות לפי חוק התכנון והבניה, סעיף 19א לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות?

 

למה לבחור בנו להגשת תביעה ייצוגית?

נצחונות מוכחים במסגרת פסק דין סופי. ראה תביעה ייצוגית כנגד בזק בינלאומי

✅ נצחונות מוכחים במסגרת הסדרי פשרה איכותיים. ראה תביעה ייצוגית כנגד בנק ירושלים

✅ ניהול של עשרות תביעות ייצוגיות מורכבות ומאתגרות

✅ ניסיון של כ 20 שנים בתחום הייצוגיות (משנת 2001 עוד לפני נחקק חוק תובענות ייצוגיות)

✅ מקצוענות ואיכות ללא פשרות

✅ השקעה בכל תיק את כל הזמן האנרגיות והמאמצים הדרושים ללא קיצורי דרך וללא עיגול פינות

✅ ייצוג במשך שנים ארוכות של נתבעים ושימוש בנסיון זה לצורך הגשת תביעות ייצוגיות איכותיות

✅ משרד מוביל בתביעות ייצוגיות

 

צרו קשר כעת לתיאום פגישה בטלפון 052-3444-212 או מלאו פרטים בטופס הבא: