תביעה ייצוגית כנגד מפעל הפיס

מפעל הפיס

ת”צ 34739-06-16 כהן נ’ מפעל הפיס

ביום 16.6.16 הגיש משרדנו בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד מפעל הפיס על סך 2.5 מילארדי שקלים.

עניינה של הבקשה בתמצית:

 1. מפעל הפיס הוא מונופול ההימורים החוקיים בישראל והוא פועל על פי ההיתר שקיבל משר האוצר. החל משנת 2005 מפעל הפיס מפעיל מכונות מזל, הנקראות “חיש גד אלקטרוני”, “פיס place”או “EIL (Electronic Instant Lottery)”, בהתאם לתנאי ההיתר. משנת 2005 ועד היום מפעיל מפעל הפיס 500 מכונות מזל ב 150 מתחמים ברחבי הארץ עד 5 מכונות בכל מתחם.
 2. במסגרת ההיתר קבע משרד האוצר תנאים מחמירים והגבלות להפעלת ההגרלות “חיש גד אלקטרוני”, ובין היתר בדבר שיעור החזר בפרסים של 70% – 90% מההכנסות. כיוצא בזה, על מפעל הפיס חלה חובה חוקית וחוזית להחזיר לחברי הקבוצה זכיות בשיעור של 70% – 90% מסך ההכנסות מהפעלת מכונות המזל “חיש גד אלקטרוני”.
 3. מעבר לכך, מפעל הפיס הצהיר כי הוא הטיל על עצמו מגבלות נוקשות יותר, ובהן העלאת שיעור ההחזר כך שהוא מגיע ל 87% – 90%. בהתאם לכך, מפעל הפיס מפרסם על גבי צגי מכונות המזל, באתר האינטרנט שלו ובכל אפיק פרסומי אחר כי שיעור ההחזר הכספי במסגרת ההגרלות של “חיש גד אלקטרוני” הינם גבוהים ביותר ונעים בשיעור של 87% – 90%.
 4. בדרך זו  מפתה מפעל הפיס את ציבור לקוחותיו לשחק במשחקי המזל “חיש גד אלקטרוני” ולהשקיע את מיטב כספם והונם שהרי מדובר בשיעור החזר מהגבוהים ביותר המוצהרים והמפורסמים על ידי מפעל הפיס. הדברים חמורים במיוחד נוכח העובדה כי בהתאם למחקרים שנעשו בתחום מרבית מכונות המזל ממוקמים ביישובים שבאשכולות הסוציו-אקונומיים 5 ו 6, באזורים עניים יחסית.
 5. יוקדם ויצוין כבר עתה, כי מפעל הפיס, כגוף שקיבל זיכיון מהמדינה לניהול הכנסות מכספי ציבור, אינו מגלה את השקיפות הראויה למצער בכל הקשור להכנסותיו ושיעור הזכיות ממכונות המזל “חיש גד אלקטרוני”. מדובר באחד הנתונים החסויים ביותר ומפעל הפיס עושה כל שלאל ידו על מנת להסתירם, ולא בכדי. בנסיבות אלה יתבקש בית המשפט הנכבד, בין היתר, לחייב את מפעל הפיס לגלות את מלוא הנתונים, המסמכים והדו”חות הנדרשים לשם חשיפת האמת.
 6. מכל מקום, כבר מהנתונים שיפורטו להלן עולה בבירור, כי בניגוד גמור למצגים, התחייבויות, הצהרות ותנאי ההיתר שיעור החזר הזכיות בפועל ממכונות המזל “חיש גד אלקטרוני” נמוך בעשרות אחוזים משיעור ההחזר לו התחייב מפעל הפיס, ועומד, ככל הנראה, על שיעור החזר של 15% – 54% בלבד.
 7. פשיטא, כי מפעל הפיס מטעה את ציבור המשתתפים במשחקי מכונות המזל “חיש גד אלקטרוני” בכך שהוא מצהיר ומפרסם כאילו שיעור ההחזר בזכיות הוא של  87% – 90% בעוד ששיעור ההחזר נמוך בעשרות אחוזים מכך.
 8. בדרך זו מניע מפעל הפיס את ציבור המשתתפים במשחקי מכונות המזל “חיש גד אלקטרוני” להמשיך לשחק ולהשתתף לאור סיכויי הזכייה הגבוהים לכאורה. לו היה מציג מפעל הפיס את שיעור ההחזר האמיתי בזכיות הנמוך בעשרות אחוזים ממה שמופיע על גבי המכונות ומפורסם על ידו בכל אפיק פרסום אפשרי היה יכול המבקש ו/או כל משתתף אחר להחליט כי אינו מעוניין להשתתף בהגרלה ו/או להשתתף בצורה מצומצמת יותר בשים לב לעובדה ששיעור ההחזר בזכיות נמוך בצורה משמעותית מ 87% – 90%.
 9. כתוצאה מכך נגרם למבקש, כמו גם לחברי הקבוצה, נזקים ממוניים ונזקים לא ממוניים. הנזקים הממוניים הם ההפרש בין שיעור החזר זכיות של 87% – 90% כפי שהמשיב התחייב הצהיר והציג לבין שיעור החזר הזכיות בפועל שעומד על שיעור נמוך בעשרות אחוזים מכך בין 15% – 54% בלבד! במהלך 7 השנים עובר להגשת הבקשה דנן.
 10. בהנחה המקלה עם מפעל הפיס כאילו שיעור ההחזר בזכיות עומד על 54%!!! מסך כל הפדיון ולא נמוך מכך (בהתאם לנתונים שסופקו על ידי מפעל הפיס בהתייחס לשנת 2013 כמפורט להלן), הרי הנזק המצרפי שנגרם לחברי הקבוצה בגין המצגים המטעים של מפעל הפיס, ובניגוד לתנאי ההיתר, הינו בסכום אסטרונומי של 2,413,335,193 ₪ – 2,632,729,303 ₪ אשר נותר שלא כדין בכיסו של מפעל הפיס, הכל כמפורט בהרחבה להלן.
 11. ויודגש. יש מחיר חברתי מאד כבד להימורים הלגיטימיים תחת חסות החוק של מכונות המזל. דווקא בשל כך יש להקפיד שבעתיים עם מפעל הפיס שיקיים את הוראות ההיתר ואת המצגים וההתחייבויות שנטל על עצמו לגבי שיעור החזר הזכיות למשתתפים (ראו, למשל, דברי כבוד השופט ע’ גרוסקופף בת”צ 11930-04-12 אבידן ואח’ נ’ המועצה להסדר ההימורים בספורט (פורסם בנבו, מיום 17.3.16) (להלן: “עניין אבידן“), פס’ 35). מסקנה זו מתבקשת ביתר שאת נוכח העובדה כי מפעל הפיס הוא מונופול בתחום ההגרלות וההימורים והוא נתפס כמוסד של המדינה, מוסד שאמור להיות הגון. מפעל הפיס לא אמור להשלות ולהונות את הלקוחות שלו.

לבקשת האישור במלואה לחצו כאן

 

לקבלת ייעוץ משפטי על ידי עורך דין תביעה ייצוגית נא ליצור קשר כעת עם עו”ד ונוטריון רחלי קלקנר לצורך בחינת השאלה האם תביעתכם עונה לתנאים הקבועים בחוק תובענות ייצוגיות לשם אישורה של התביעה הייצוגית.  

בטלפון 052-3444-212 או מלאו פרטים בטופס הבא: