ייפוי כוח מתמשך

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא הסדר משפטי חדש שנכנס לתוקף רק באפריל 2017 והוא מבטא תפיסה חברתית חדשה, לפיה יש להשים במרכז את זכותו של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ולרצונו.

תפיסה חברתית זו מדגישה את יכולותיו של האדם ולא את מוגבלותו, ומכירה בחובתה של המדינה לאפשר לכל אדם למצות את יכולותיו באמצעות קידום ופיתוח של מנגנוני תמיכה, סיוע והגנה, גם אם יכולותיו או כשרותו המשפטית הוגבלו, מסיבה כלשהי, באופן זמני או קבוע.

כיום קיימים בחוק שלושה הסדרים שמטרתם לסייע ולתמוך באדם המתקשה לנהל את ענייניו בעצמו, בהתאם לבחירתו ולרצונו:

1 .ייפוי כוח מתמשך

2.תמיכה בקבלת החלטות

3.אפוטרופסות

בנוסף, קיימים אמצעים חוקיים להגנה על רכוש מסוים, כגון: רישום הערת אזהרה על נכס מקרקעין או מינוי מורשה חתימה בחשבון הבנק.

מגוון ההסדרים מאפשר להתאים לכל אדם הזקוק לסיוע ולתמיכה את “החליפה האישית” הנכונה עבורו לפי רמת תפקודו, באופן מכבד, ופחות מגביל בהתאם לרצונו, לצרכיו וליכולותיו.

ייפויי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לך לתכנן את עתידך היום, בשלב בו הנך בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות.

בייפוי הכוח המתמשך אתה יכול לקבוע כיצד ייראו חייך בעתיד, אם תגיע למצב שבו לא תהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את ענייניך בהיבטים מסוימים (המונח שהחוק קובע הוא: “להבין בעניין” מסוים או לקבל החלטות בקשר אליו), ולמנות אנשים מהימנים עליך כמיופי כוח אשר יפעלו בשמך ועבורך, בתחומים שונים הנוגעים לחייך.

האדם שמנסח את ייפוי הכוח מכונה בחוק “הממנה”. אתה כממנה יכול לקבוע באילו עניינים תוכל לקבל את עזרתו של מיופה כוח שתמנה, ומה יהיו סמכויותיו.

ייפוי כוח מתמשך מבוסס על בחירה אישית של הממנה ועל מערכות יחסים משפחתיות או חברתיות של קרבה ואמון – הממנה בוחר בן משפחה, אדם אחר הקרוב אליו או איש מקצוע המהימנים עליו ואשר הוא סומך עליהם לשמש כמיופיי כוחו. בנסיבות אלה סבר המחוקק שאין הצדקה למנגנון פיקוח שוטף כפי שחל על אפוטרופוסים.

באפשרותך לשנות את ייפוי הכוח המתמשך על ידי הפקדת ייפוי כוח מתמשך חדש או לבטלו בכל עת (זאת, אם לא הגבלת בעצמך את אפשרות הביטול בייפוי הכוח עצמו).

מנגנוני פיקוח בייפויי כוח מתמשך

המחוקק סבר, שכאשר הממנה בחר ליפות את כוחו של אדם מוכר לו, אין צורך בהתערבות של המדינה ביחסים ביניהם באמצעות מנגנון פיקוח שוטף כפי שחל על אפוטרופוסים.

יחד עם זאת ישנם מספר “איזונים ובלמים”, שמטרתם לוודא שייפוי הכוח אכן נערך מבחירה ומרצון חופשי שלך תוך הבנה מלאה של תוצאותיו, המאפשרים פיקוח על מיופה הכוח:

 1. ייפוי הכוח ייערך ויאושר על ידי גורם מקצועי, עורך דין, אשר אין לו עניין אישי בייפוי הכוח ואשר עבר הכשרת חובה של האפוטרופוס הכללי.
 2. נקבעה חובת הפקדה של ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי אשר ינהל מאגר הפקדות של ייפויי כוח מתמשכים.
 3. האפוטרופוס הכללי ישלח לממנה תזכורות על קיומו של ייפוי כוח המופקד במאגר וכן הודעות שונות, כדי לוודא שייפוי הכוח משקף את רצונו העדכני.

4 .הממנה רשאי לקבוע אנשים נוספים שיהיה על מיופה הכוח ליידעם על כניסת ייפוי הכוח לתוקף וכן על פעולות והחלטות שהוא מבצע עבור הממנה (“מיודעים”). הממנה יכול לבחור גם בהטלת פיקוח של האפוטרופוס הכללי על מיופה הכוח.

 1. מנגנון קבלת מידע מהמאגר – נקבעו מספר גורמים הזכאים לקבלת מידע על ייפוי הכוח המתמשך (קרובי הממנה, המיודעים, מוסדות מדינה וכו’).
 2. על מיופה הכוח למסור לאפוטרופוס הכללי הצהרה על התקיימות התנאים לכניסתו של ייפוי הכוח לתוקף. הודעה זו נשמרת במאגר האפוטרופוס הכללי ומסירתה היא תנאי לתוקפו של ייפוי הכוח המתמשך.
 3. נקבעו הנחיות ומגבלות ביחס לפעולתו וסמכויותיו של מיופה הכוח:

א. על מיופה הכוח לפעול בהתאם לרצון הממנה (החוק מפרט כיצד עליו לפעול על מנת לברר ולהתחקות אחר רצון הממנה).

ב. מיופה הכוח אינו מוסמך לבצע פעולות מסוימות ללא הסמכה מפורשת של הממנה בייפוי הכוח או ללא אישור של בית המשפט.

ג. מיופה הכוח מחויב לשמור מסמכים הנוגעים להחלטות מהותיות שקיבל בענייניו של הממנה ולנהל חשבונות לפי הוראות שייקבעו.

ד. על נכסים משמעותיים כגון נכסי מקרקעין יירשמו הערות במרשמים בדבר קיומו של ייפוי כוח מתמשך בתוקף.

8 .ניתן להגיש תלונות על תפקוד מיופה הכוח לממונה על תלונות ציבור אשר יבררן בסיוע מפקחים של האפוטרופוס הכללי.

9.נקבעה נגישות גבוהה של פניה לבית משפט על ידי מי שסבור כי מיופה הכוח חורג מסמכויותיו או אינו נוהג לטובת הממנה.

הממנה ומיופה הכוח

מי יכול למנות מיופה כוח?  

תושב ישראל, בגיר, המבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו.

אם הממנה הוא אדם עם מוגבלות יש לאפשר לו התאמות והנגשה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – לדוגמה: לאדם עם עיוורון או כבדות ראיה יש להקריא את הטופס; לאדם עם מוגבלות שמיעה יש לסייע במערכות עזר לשמיעה; לאדם עם מוגבלות שכלית יש לעשות “פישוט לשוני” והנגשת השפה והמונחים המשפטיים וכו’.

מי יכול להתמנות כמיופה כוח ?

החוק מייעד את תפקיד מיופה הכוח לאיש אמון של הממנה, להבדיל מאדם שימלא את תפקיד מיופה הכוח במסגרת עיסוק מקצועי.

חייב להיות אדם “יחיד” (כלומר מי שאינו תאגיד) מעל גיל 18.

לא ניתן למנות אדם אחד לשמש כמיופה כוח עבור יותר משלושה ממנים (אלא אם הם בני משפחתו(.

על מיופה הכוח להיות בעל יכולת לנהל את ענייניו של הממנה ולכן אדם לא יכול לשמש מיופה כוח אם לו עצמו מונה אפוטרופוס או שנכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך שהוא ערך לגבי עצמו .בענייני רכוש, לא ניתן למנות מיופה כוח אם הוא הוכרז על ידי בית המשפט כפושט רגל (אלא אם כן ניתן לו הפטר) או אם הוא נקבע ע”י בנק ישראל כלקוח מוגבל חמור .

כדי למנוע ניגוד עניינים ולהפחית את החשש לניצול לרעה והשפעה בלתי הוגנת, נקבע שלא יכול להתמנות כמיופה כוח מי שמספק לממנה שירותים מסוימים תמורת תשלום – ובכלל זה, עורך דין או בעל מקצוע אחר שבפניו נערך ייפוי הכוח, מי שמספק תמורת תשלום לממנה מגורים או טיפול רפואי, סוציאלי, סיעודי או שיקומי (אלא אם הוא קרוב משפחה של הממנה).

שיקולים בבחירת מיופה הכוח

הבחירה באדם אחר שיפעל בשמך צריכה להיעשות מתוך רצון חופשי ולא כדי לרצות מישהו או כדי לא לפגוע בו.

מדובר בהחלטה משמעותית אשר תשפיע על חייך המחייבת בחינת שיקולים עניינים.

בין היתר, חשוב לשקול האם התקשורת ביניכם היא טובה, האם מיופה הכוח מיטיב להכיר אותך, האם אתה סומך עליו שהוא יפעל לטובתך, האם הוא יודע ומבין את רצונותיך ובחירותיך, האם הוא מתנהל באופן אחראי בענייניו, האם שגרת חייו מאפשרת לו להיות זמין ונגיש למילוי התפקיד וכו’.

ניתן גם למנות אדם מסוים לתפקיד מיופה הכוח בשל מקצועיותו, למשל במקרים של ריבוי נכסים או קשר ארוך שנים ויחסי אמון עם בעל מקצוע מסוים (למשל עו”ד או רואה חשבון).

קבלת הסכמת מיופה הכוח לתפקיד

עליך לקבל את הסכמתו של מיופה הכוח להתמנות כמיופה כוח עבורך ולפעול בהתאם להנחיותיך בייפוי הכוח המתמשך.

לשם כך עליו להכיר את תוכנו של ייפוי הכוח המתמשך ולחתום עליו בפני עורך דין לאחר שניתן לו הסבר על סמכויותיו, אחריותו וכלל המשמעויות הנובעות מכך.

הסכמת מיופה הכוח צריכה לכלול גם חתימה על טופס וויתור על סודיות לצורך בדיקת תנאי כשירותו לתפקיד כפי שנקבעו בחוק ופורטו לעיל.

מינוי מספר מיופי כוח במקביל ומיופה כוח חליפי

ייפוי כוח מתמשך חייב לקבוע לפחותמיופה כוח אחד ואין מגבלה כמותית על בחירת מספר מיופי כוח.

אתה יכול לקבוע מיופה כוח יחיד שיכול להיות אחראי לכל העניינים או לחלקם או לקבוע מספר מיופי כוח, בין אם לאותו עניין או לעניינים שונים ולהגדיר את שיתוף הפעולה ביניהם. יתרון של מינוי מספר מיופי כוח הוא שאם אחד מהם לא יוכל לשמש כמיופה כוח, מסיבות שונות, ימשיכו מיופי הכוח האחרים לפעול בהתאם לייפוי הכוח.

בנוסף, כדי להבטיח שייפוי הכוח המתמשך לא יפקע במקרה שמיופה הכוח הראשון לא יוכל לבצע את תפקידו (למשל בעל מקצוע שרשיונו נשלל) מומלץ שתמנה גם מיופה כוח חליפי.

ייפוי כוח מתמשך בהשוואה למינוי אפוטרופוס

סוגי העניינים שניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך

ייפוי כוח מתמשך יכול לחול על עניינים רכושיים ועל עניינים אישיים (שיכולים לכלול גם את העניינים הרפואיים), כולם או חלקם, הכול בהתאם לרצונך ולבחירתך.

ייפוי כוח מתמשך לעניינים רכושיים

משמעו סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסיך לכספים ולהתחייבויות שלך, לרבות ניהול חשבונות הבנק אופן השקעת הכספים, ניהול נכסי נדל”ן או עסק, מיצוי זכויות עבורך ועוד.

 ייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים

משמעו סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות ביחס לכלל ענייניך (כולל העניינים הרפואיים) ולמעט העניינים הרכושיים.

הכוונה למשל, לטיפול ברווחתך, באיכות חייך, בסיפוק צרכיך היומיומיים (מזון וביגוד למשל), בשמירה על אורח חייך התרבותי והדתי, בשיתופך בחיי קהילה פעילים )חוגים ומועדונים למשל), בדאגה לתעסוקה, לימודים או שיקום, ככל שזה ניתן, באחריות לבחירת מקום מגורים עבורך (בבית או בדיור חוץ ביתי) והתאמתו לצרכיך, בטיפול בענייני בריאותך (מעקב רפואי שגרתי, בחירת מטפל מתחום מסוים) ועוד.

ייפוי כוח מתמשך שעוסק בעניינים רפואיים בלבד ניתן לערוך בפני עורך דין וגם בפני בעל מקצוע טיפולי – אח, רופא, פסיכולוג או עובד סוציאלי. בעניינים מסוימים הנוגעים לסמכות מיופה הכוח לקבל החלטה על טיפול או אשפוז פסיכיאטרי של הממנה, יש צורך לקבל הסבר גם מפסיכיאטר ולחתום בפניו.

תוכל למנות מיופה כוח לכלל העניינים באותו התחום או לחלקם בלבד. כך, למשל, באפשרותך לתת ייפוי כוח מתמשך רפואי בלבד ולהגבילו רק לנושא טיפול ואשפוז פסיכיאטרי.

פרטים נדרשים להכנת ייפויי כוח מתמשך

פרטים נדרשים לשם עריכת יפויי הכוח עצמו

 1. פרטי הממנה.
 2. פרטי מיופה/י הכוח.
 3. עניינים להסמכת מיופה/י הכוח.
 4. פרטי מיופה כוח חליפי (אם יש).
 5. הוראות מיוחדות (רשות).
 6. עניינים המחייבים הסמכה מפורשת:
 • האם להסמיך את מיופה הכוח לפעול גם בעניינים בהם נדרשת הסמכה מפורשת לפי סעיף 31ו(ג) לחוק ?
 • האם להרשות למיופה הכוח שיקול דעת לגבי תרומות, מתנות, הלוואות עד 100,000 ₪ או פעולה משפטית אחרת מעל 100,000 ₪ ועד חצי מיליון.
 • האם להסמיך את מיופה הכוח לפעול בעניינים פסיכיאטרים?
 1. מיודעים ומסירת מידע (רשות)
 • מי יקבל מידע ממיופה הכוח אודות ייפוי הכוח המתמשך, פעולות והחלטות שנעשות על ידו בזמן אמת?
 • באילו נושאים יימסר המידע?
 • באילו מועדים יימסר המידע?
 • האם לאדם המיודע יועבר העתק של ייפוי הכוח?
 • האם לקבוע כי מיופה הכוח ידווח על פעולותיו ויהיה כפוף לפיקוח של האפוטרופוס הכללי?
 1. יידוע קרובי משפחה בהתאם להוראות החוק או לקבוע הוראה מגבילה?

פרטים נדרשים להכנת מסמך ההנחיות המקדימות במישור הרפואי והאישי

 1. הוראה הנוגעת לאשפוז ביתי או אשפוז חוץ.
 2. מי מוסמך להחליט על מועד ההוצאה מהבית לאשפוז חוץ.
 3. מטפל סיעודי צמוד.
 4. העסקת בעלי מקצוע לעניינים שונים, בעלות פרטית ו/או בעלות קופ”ח.
 5. מי לא יהיה בעל סמכות לתת הוראות או לטפל בי.
 6. קביעת מקום האשפוז או קביעת רדיוס.
 7. פעולות להארכת חיים.
 8. אשפוז פסיכיאטרי.

פרטים נדרשים להכנת מסמך ההנחיות המקדימות במישור הרכושי

 1. הוראות לבנקים.
 2. אופן ניהול תיק השקעות.
 3. אופן ניהול חשבונות בנק.
 4. אופן ניהול קופות וביטוחים.
 5. הוראות הנוגעות לנכסי נדל”ן.
 6. הוראות הנוגעות לעסק.
 7. הוראות בדבר העברות כספים.

מסמך הנחיות מקדימות -דוגמאות להוראות

דוגמאות להוראות בעניינים אישיים

 • אני מסמיך את מיופת כחי לעשות כל מאמץ להשאירני בטיפול ביתי, בכפוף להמלצות רפואיות, ובהבאת כל איש מקצוע הנדרש לצורך כך, גם בעלות פרטית.
 • ככל שבהתאם לחוו”ד רופא מומחה מתחום הפסיכוגריאטריה מצבי הרפואי והסיעודי לא יאפשר לי המשך טיפול ביתי, אזי הריני לקבוע במפורש שמיופה מוסמך לדאוג להעברתי למגורים במוסד סיעודי, שמרחקו לא יעלה על 15 ק”מ ממקום מגוריי האחרון, באופן התואם את כבודי ואת רכושי.
 • אני מסמיך את מיופה הכוח לשכור שירותי מטפלת סיעודית, גם במסגרת ביתית וגם במסגרת חוץ, על מנת שתמיד אהיה מטופל 24/7.

דוגמאות להוראות בעניינים רכושיים

 • כהוראה מפורשת וגורפת, הנני קובע ומסמיך במפורש את מיופה כחי לעשות כל פעולה בחשבונות הבנק שעל שמי, ולו אני מוסר את הסמכות, על פי שיקול דעתו, למשוך כל סכום ולשלם כל הוצאה חיונית, לרבות הוצאה חריגה הדרושה או שתידרש לצרכיי.
 • הנני מורה בזאת לנציגי ולפקידי הבנק שבהם מנוהלים חשבונותיי לכבד כל הוראה של מיופה הכח בחשבונות שבבעלותי ו/או בבעלות משותפת, לרבות משיכות כספים, העברות כספיות, הפקדות, הקמת הוראות קבע, הפקדת כספים בחיסכון, השקעת כספים לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל אפיק בהתאם לשיקול דעתו, ללא מגבלה.
 • הריני מסמיכה ומורה במפורש להקצות מתוך רכושי סכום שלא יפחת מסך של X₪ בכל חודש, לטיפול בי ולסיפוק צרכיי, ולשם כך מורשה מיופה הכח להשתמש בכלל מקורותיי הכספיים, לרבות בחלקי בכספים המוחזקים ו/או המנוהלים בחשבונות משותפים.
 • על מנת להבטיח את עצמאותו של מיופה הכח במילוי תפקידו לטפל בצרכיי, ללא כל חשש מפני פגיעה ברווחתו וברמת החיים שלו בעקבות הטיפול בי, הריני לקבוע בזאת שמיופה הכח יקבל סכום של X ₪ בכל חודש, לטובת צרכיו ולשימושו החופשי.

דוגמאות הוראות נוספות

 • במידה ובעת נבצרותי וכניסת מסמך הנחיות זה לתוקף גם אשתי נבצרת, ואיננו מסוגלים להמשיך לטפל ולדאוג לצריכהם של מי מילדינו הקטינים, אזי הריני להביע את רצוני כי רק במצב זה אחותי תמונה כאפוטרופוס לגופם ולרכושם של כל אחד מילדיי שטרם הגיע לגיל 18 שנים
 • הנני לקבוע כי מרגע שיכנס יפוי הכוח לתוקפו לא ניתן עוד לשנות שום הוראה בצוואתי, בשמי ובמקומי.
 • היה ולמועד כניסתו לתוקף של יפוי הכח, התברר שנעדרת הנחייה כזו או אחרת ממסמך זה, הריני לקבוע כי על מיופה הכח לפעול בהתאם לרצוני המשוער כפי שנלמד מאורחות חיי ומהיכרותי עמו ובכל מקרה הנני מסמיכה אותו לפעול ע”פ שיקול דעתו הבלעדי.

 

ייפוי כוח מתמשך – סיכום

יפוי כוח מתמשך מאפשר לתכנן את הזקנה ולקבוע לאדם באופן עצמאי ללא מעורבות חיצונית מי יהיה מיופה כוחו ויוכל לקבל עבורו החלטות בעתיד, אם לא יוכל עוד לעשות זאת בעצמו.

ייפוי כוח מתמשך בא להחליף אפוטרופסות שנהוגה באשר למי שלא ערך ייפוי כוח מתמשך.

את ייפוי הכוח המתמשך רשאי לערוך רק עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת הנערכת על ידי לשכת עורכי הדין והאפוטרופוס הכללי.

תשומת ליבכם ייפוי כוח מתמשך יהיה בתוקף אך רק אם ייערך בהתאם לתקנות.

ניתן למנות את מיופה כוח אחד לכל העניינים הרצויים, אך ניתן גם למנות מספר מיופי כוח אשר יכולים להיות חלופיים זה לזה.

כדאי מאוד להחליט על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול.

ניתן וכדאי לקבוע אם האנשים שאנו ממנים כמיופי כוח יפעלו במשותף או בנפרד, מה יהיה היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.

אם החלטתם למנות אדם כלשהו כמיופה כוח אזי אדם זה חייב להסכים למינויו על ידי מייפה הכוח ולא ניתן להכריח אותו לשמש מיופה כוח.

במשרדנו אנו עורכים ייפוי כוח מתמשך לאוכלוסיות מגוונות.

לייפוי כוח מתמשך נא צרו קשר עם עו”ד ונוטריון רחלי קלקנר לתיאום פגישה
בטלפון 052-3444-212 או מלאו פרטים בטופס הבא: