תביעה ייצוגית כנגד חברת כרמל פלור דיזיין 

מהות התביעה: ייצוגית, כספית, צו עשה.

הסעד האישי: 55,365 ₪ – 18,052 ₪.

הסעד המבוקש לכלל חברי הקבוצה: 15,082,800 ₪.

משרדינו הגיש ביום 24.12.12 בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית כנגד חברת כרמל פלור דיזיין (ת.צ 48180-12-17),
במסגרתה נטען כי חברת כרמל פלור דיזיין בניגוד מוחלט להתחייבותה, מצגיה והצהרותיה המפורשים, לפיהן היא משווקת ומוכרת לציבור לקוחותיה דק סינטטי “אמריקאי הכי איכותי שיש“, היא סיפקה למבקש, כמו גם ליתר חברי הקבוצה, בעזות מצח שאין כדוגמתה, דק סינטטי מתוצרת סין שאיכותו ושווי נמוכים לעין שיעור מהדק האמריקאי אותו התיימרה המשיבה למכור למבקש ולחברי הקבוצה.

לשיטת המבקש יש להוקיע מן השורש התנהלות פסולה זו של הטעיה בוטה מצד חברות גדולות במשק אשר מוליכות את לקוחותיהן שולל ומתיימרות למכור להן מוצר איכותי שארץ ייצורו היא כביכול ארה”ב בעוד שבפועל מדובר במוצר נחות יותר המיוצר בסיןעל כל הנובע ומשתמע מכך.

 

לקבלת ייעוץ משפטי על ידי עורך דין תביעה ייצוגית נא ליצור קשר כעת עם עו”ד ונוטריון רחלי קלקנר לצורך בחינת השאלה האם תביעתכם עונה לתנאים הקבועים בחוק תובענות ייצוגיות לשם אישורה של התביעה הייצוגית.  

בטלפון 052-3444-212 או מלאו פרטים בטופס הבא:

  בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית

  המבקש, ירקוני אורן  (להלן: “המבקש“) מתכבד בזאת להגיש לבית המשפט הנכבד בקשה לאישור התובענה המצורפת לבקשה זו כתובענה ייצוגית (להלן: “התובענה“), על פי חוק תובענות ייצוגיות, תשס”ו-2006 (להלן: “חוק תובענות ייצוגיות” או “החוק“), בגדרה מתבקש בית המשפט הנכבד לזמן את המשיבה לדין ולהורות, בין היתר, כדלקמן:

  לאשר ולהכיר בתובענה המוגשת בד בבד עם בקשה זו כתובענה ייצוגית בהתאם לפרט 1 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות.

  לקבוע, בהתאם לסעיף 4(א) לחוק, כי למבקש קיימת עילה אישית בתובענה וכי הינה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכל חברי הקבוצה, בהתאם להגדרתם להלן.

  לקבוע, בהתאם לסעיף 8(ע) לחוק, כי נתקיימו כל התנאים לאישור התובענה כייצוגית.

  להגדיר את הקבוצה המיוצגת בשמה מוגשת התובענה בהתאם להגדרתה בבקשה זו או בכל דרך אחרת שבית המשפט הנכבד ימצא לנכון.

  להגדיר את עילות התובענה ואת השאלות העובדתיות והמשפטיות המשותפות לכלל חברי הקבוצה.  

  בהתאם לסעיף 14(א)(4) לחוק, לאשר את הסעדים הנתבעים בבקשה זו. לחילופין ו/או במצטבר ליתן כל סעד אחר לטובת הקבוצה, כפי שיימצא בית המשפט הנכבד לנכון לעשות זאת בנסיבות העניין.

  ליתן צו המורה למשיבה להשיב על שאלונים ו/או לגלות בפני המבקש את כל הדו”חות הכספיים הנתונים והמסמכים ו/או החשבונות ו/או כל מידע מכל סוג ומין שהוא שיש בידו כדי להשלים את הנתונים החסרים בידי המבקש.

  לקבוע את המבקש כתובע ייצוגי ואת באת כוחו, עו”ד רחלי קלקנר, כב”כ המייצגת את כל חברי הקבוצה.

  להורות על פי סעיף 25 לחוק תובענות ייצוגיות על פרסום הודעה על אישור התובענה כתובענה ייצוגית ולהורות כי המשיבה תישא בעלויות הפרסום;

  לפסוק, על פי סעיף 22 לחוק התובענות הייצוגיות, כי המבקש נטל על עצמו טרחה וסיכון במידה משמעותית, כי התובענה הביאה תועלת לחברי הקבוצה וכי הינה בעלת חשיבות ציבורית רבה ובהתאם לכך לאשר למבקש גמול הולם וראוי על טרחתו בהגשת התובענה והוכחתה;

  לפסוק, על פי סעיף 23 לחוק התובענות הייצוגיות, כי עסקינן בתובענה בעלת חשיבות ציבורית אשר הביאה תועלת רבה ומשמעותית לחברי הקבוצה המיוצגת, כי בהגשת ובניהול התובענה כייצוגית, באת כוח המבקש נטלה על עצמה הליך מורכב, טרחה רבה והוצאות רבות שהוציאה לשם כך, ועל כן בהתייחס לדרך ניהולה את התובענה הייצוגית, ראויה באת כוחו של המבקש לשכר טרחה הולם וראוי.

  לחייב את המשיבה בהוצאות משפט ושכ”ט עו”ד בצירוף מע”מ כדין.

  כל הטענות הנטענות בבקשה זו ובכתב התביעה נשוא בקשה זו נטענות במצטבר ו/או לחלופין ו/או בהשלמה, הכל לפי הקשר הדברים והדבקם.

  כל ההדגשות שלהלן אינן במקור, אלא אם צוין אחרת.

  • מבוא
   1. בחודש אפריל 2016 או בסמוך לכך החל המבקש להתעניין ברכישת דק סינטטי איכותי למרפסת ביתו. במסגרת השיטוטים באינטרנט למד המבקש, בין היתר, על ההבדלים בין סוגי הדקים הסינטטיים השונים, ובכלל זה על האיכות הירודה של הדק הסינטטי הסיני אל מול הדק האמריקאי והאירופאי. בנסיבות אלה, גמר המבקש בליבו לרכוש אך ורק דק סינטטי מתוצרת ארה”ב או מתוצרת אירופה ובשום פנים ואופן לא דק סינטטי המיוצר בסין, יהא מחירו אשר יהא.
   2. בהמשך לכך, נחשף המבקש, בין היתר, לפרסומים של המשיבה, חברת פלור דיזיין בע”מ (להלן: “המשיבה“), לפיהם היא מייבאת ומשווקת דק איכותי מ”הדור המתקדם ביותר בעולם הדקים הסינטטיים” – המיוצר על ידי חברת NewTechwood האמריקאית, תחת הכותרת “כרמל UltraShiled “. המבקש אף נפגש עם נציגי המשיבה במספר הזדמנויות שונות אשר הצהירו והתחייבו בפניו כי מדובר בדק סינטטי המיוצר בארה”ב. על סמך מצגים והתחייבויות מפורשים אלה התקשר המבקש עם המשיבה בעסקה לרכישת הד הסינטטי נשוא בקשת האישור דנן.
   3. לא זו אף זו, בהודעת מייל (נספח “15” לבקשה זו) וגם בשיחה טלפונית (נספח “19” לבקשה זו), במענה לשאלה מפורשת של המבקש “איזה דק סינטטי אתם מוכרים (איפה הוא מיוצר) והאם הוא איכותי?”, השיבה המשיבה, באופן שאינו משתמע לשתי פנים, כי “יש לנו מוצר אמריקאי הכי איכותי שיש” (נספח “15”); “דק אמריקאי“, “איכותי ברמה חבל לך על הזמן. אמריקאי אני אומר לך”, “אמריקאים אוהבים רק דברים טובים. כרמל לא מביא דברים לא טובים” (נספח “19”).
   4. למרבה הצער, בעזות מצח שאין כדוגמתה, המשיבה הפרה ברגל גסה התחייבויות, הצהרות ומצגים מפורשים אלה, וסיפקה למבקש, כמו גם ליתר חברי הקבוצה, דק סינטטי מתוצרת סין ולא מתוצרת ארה”ב, שאיכותו ושווי נמוכים לעין שיעור מהדק האמריקאי אותו התיימרה המשיבה למכור למבקש ולחברי הקבוצה.
   5. יוקדם ויצויין כבר עתה, כי מחילופי המיילים של המשיבה עם היצרן של הדק הסינטטי מחודש ספטמבר 2016 (מייל מיום 26.9.16; נספח “13”) עולה בבירור, כי יצרן הדק הסינטטי הוא יצרן סיני“Huidong Meixin Plastic products Lumber Products Manufactoring co, Ltd” אשר כתובתו, כפי שמופיעה שחור על גבי לבן במייל, הוא סין – china. מכאן שאין ספק כי המשיבה ידעה, ולמצער היה עליה לדעת, כי היא מוכרת ללקוחותיה דק סינטטי אשר מיוצר בסין ולא בארה”ב, אך בחרה, מטעמים שהשתיקה יפה להם, לשווקו ולמכרו באופן פסול לחלוטין, ותוך הפרה בוטה של התחייבויותיה והוראות הדין, כ”דק אמריקאי הכי איכותי שיש“, על כל הנובע ומשתמע מכך.
   6. לא זו אף זו. גם המומחה שהוזמן מטעם המבקש, מר גוכמן אליעזר, מהנדס בניין (להלן: “המומחה“), קבע בחוות דעתו (נספח “20” לבקשה זו), בין היתר, בצורה חד משמעית, כי משטח הדק הסינטטי שבוצע במרפסת דירתו של המבקש “אינו מתוצרת ארה”ב אלא דק סינטטי סיני בניגוד להזמנה” (ס’ 1.1 לחוות הדעת); כי “הדק הסיני הוא ברמה נמוכה בהרבה מהדק הסינטטי האמריקאי ולכן גם מחירו זול בהרבה מהמחיר של הדק הסינטטי האמריקאי” (ס’ 1.3 לחוות הדעת); כי “הדק הסינטטי שבוצע בדירה אינו דק סינטטי אמריקאי שהוא באיכות טובה ביותר ומחירו כ 30% יותר מהדק הסינטטי הסיני שבוצע במקום (ס’ 1.5 לחוות הדעת); וכי מדובר בליקויים “יסודיים” אשר “אינם נובעים בשום אופן מבלאי כלשהו” (ס’ 1 בעמ’ 5 לחוות הדעת).
   7. הנה כי כן, בניגוד מוחלט להצהרותיה, התחייבויותיה, ומצגיה המפורשים של המשיבה, הדק הסינטטי שנמכר על ידה לציבור לקוחותיה כ”דק אמריקאי הכי איכותי שישבמחיר של “דק אמריקאי איכותי”, התגלה כדק סינטטי מתוצרת סין שאיכותו ושווי נמוכים לעין שיעור מהדק האמריקאי אותו התיימרה המשיבה למכור למבקש ולחברי הקבוצה.
   8. ויודגש, ארץ המוצא ומקום הייצור של הדק הסינטטי הינם נתונים קריטיים ומהותיים ביותר המשליכים במישרין על איכות המוצר, עמידתו, מראהו וגם מחירו. המבקש יטען כי הוא, כמו גם חברי הקבוצה, לא היו מעלים בדעתם לרכוש מהמשיבה דק סינטטי תוצרת סין, קל וחומר להתקינו בביתם, בן בנו של קל וחומר לשלם בעבורו מחיר גבוה לעין שיעור משוויו האמיתי, אילו ידעו מלכתחילה כי המשיבה הטעתה אותם במצח נחושה, וכי הדק הסינטטי אשר הם רכשו מהמשיבה והותקן בביתם הוא מתוצרת סין ולא מתוצרת ארה”ב.
   9. בנסיבות אלה יטען המבקש, בין היתר, כי המשיבה הפרה באופן בוטה את התחייבויותיה החוזיות כלפיו וכלפי יתר חברי הקבוצה באופן המקים למבקש, כמו גם ליתר לחברי הקבוצה, עילת תביעה חוזית בגין הפרת הסכם; המשיבה הפרה גם את הוראת סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן, על סעיפי המשנה שבו, והטעתה בעניינים מהותיים בעסקה הקשורים, בין היתר, למקום הייצור של הנכס, לזהות היצרן, לטיב, למהות והסוג של המוצר, כמו גם השימוש שניתן לעשות בנכס והתועלת שניתן להפיק מממנו; בנוסף, המשיבה כשלה באי גילוי אודות האיכות הנחותה והיות הדק הסינטטי מיוצר בסין ולא בארה”ב שכן מוצאו של הדק הסינטטי מפחית באופן משמעותי מערכו של הנכס, כאמור בסעיף 4 לחוק הגנת הצרכן; קמה לו ולחברי הקבוצה עילות תביעה, בין היתר, מכוח סעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן: “פקודת הנזיקין“), שעניינו הפרת חובה חקוקה בדבר הפרת החובה הקבועה בסעיף 11 לחוק המכר, תשכ”ח 1968; המשיבה הפרה גם את הוראת סעיף 35 לפקודת הנזיקין, שכן המשיבה פעלה ברשלנות בדרך שעוסק סביר במעמדה לא היה נוהג בה בנסיבות העניין; על המשיבה לפצות את המבקש וחברי הקבוצה גם מכוח חובת תום הלב והגינות בגין הפרת התחייבותה לספק להם דק סינטטי “אמריקאי הכי איכותי שיש”; ולבסוף, התנהגות המשיבה, מקום בו גבתה מהמבקש ומחברי הקבוצה מחיר בעבור דק סינטטי “אמריקאי הכי איכותי שיש” בשיעור של “כ 30% יותר מהדק הסינטטי הסיני שבוצע במקום” (ס’ 1.5 לחוות הדעת), עולה גם כדי עשיית עושר ולא במשפט.
   10. לפיכך, ולאור המקובץ לעיל ולהלן, יטען המבקש, כי אין מנוס מלקבוע כי על המשיבה לפצות את המבקש וחברי הקבוצה בגין הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מכך שהמשיבה הטעה אותם ובניגוד מוחלט להתחייבויותיה, הצהרותיה ומצגיה סיפקה להם דק סינטטי אשר יוצר בסין ולא בארה”ב.
   11. בנסיבות אלה, יטען המבקש, כי לא נותרה לא כל ברירה אלא להגיש את המבקשנה הייצוגית להלן.

   

  • הצדדים לבקשה
   1. המבקש, ה”ה ירקוני אורן (להלן: “המבקש“), הינו אזרח ותושב המדינה, בעל דירה מס’ 8 ברחוב בן גוריון 44 רמת השרון, לה מרפסת שמש בגודל של כ 100 מ”ר מתוכן כ 70 מ”ר מחופים בדק (להלן: “הדירה“). ביום 18.4.16 הזמין המבקש מהמשיבה (מס’ הזמנה 962217) דק סינטטי UltraShiled naturale דגם UH07 למרפסת דירתו על סמך מצגים מפורשים וחד משמעיים של המשיבה כי מדובר בדק סינטטי המיוצר בארה”ב על ידי חברת NewTechwood בעלות כוללת של כ – 549 ₪ למ”ר (כולל מע”מ), ובעבור 62 מ”ר 26,838.63 ₪ כולל מע”מ (ההזמנה כוללת גם פרקט עץ ופנל שאינם קשורים לעניין הנדון בבקשת האישור דנן). ביום 19.4.16 שילם המבקש למשיבה את מלוא התמורה בעד הדק הסינטטי נשוא ההזמנה (קבלה מס 967722 ו 967710), כאשר במעמד זה שולם גם בעבור הפרקט עץ. למען השלמת התמונה יצוין כי יתרת התמורה בגין התקנת הדק הסינטטי, כמו גם פרקט העץ, שולם במזומן ישירות למתקנים לפי בקשת המשיבה עצמה.     

  צילום נכון מההזמנה מצורף כנספח “1” לבקשה זו.

  צילומים נכונים של הקבלות מצורפים כנספח “2” לבקשה זו.

  1. המשיבה, כרמל פלור דיזיין בע”מ (להלן: “המשיבה” או “כרמל“) היא חלק מקבוצת כרמלgroup , אשר על פי אתר האינטרנט היא הקבוצה הגדולה בישראל לריהוט ועיצוב הבית. כרמל שהוקמה ב-1960 (שטיחי כרמל לשעבר), בעלת 14 סניפים בפריסה ארצית, והיא מייבאת ומשווקת מגוון פתרונות חיפוי רצפה מתקדמים לבית ולחוץ, ובכלל זה את הדק הסינטטי נשוא התובענה דנן. יוקדם ויצוין כבר עתה כי המשיבה מפרסמת הן באתר האינטרנט שלה והן באמצעות נציגיה כי מדובר בדק סינטטי מתוצרת ארה”ב של חברת Ltd NewTechwood האמריקאית.

  צילום נכון של תדפיס מרשם החברות של המשיבה ורשימת סניפיה מצורפים כנספח “3” לבקשה זו.

  1. הקבוצה בשמה מוגשת התובענה הייצוגית הינה “כל לקוח של המשיבה אשר רכש ממנה בשבע השנים האחרונות דק סינטטי מדגם NewTechwood UltraShiled המיוצר בסין ולא בארה”ב בניגוד להתחייבויותיה מצגיה והצהרותיה בדבר ארץ הייצור של הדק (להלן: “הדק הסינטטי” או “הדק“)”.
  • הרקע העובדתי הרלבנטי לבקשת האישור
   1. דק סינטטי הפך להיות אחד ממוצרי החיפוי הפולאריים ביותר ומשמש כריצוף חוץ בגינות בתים, במרפסת או ברחבות ציבוריות. השוני בין הדק הסינטטי לבין הדק מעץ טבעי בא לידי ביטוי בפרמטרים רבים כאשר היתרונות הבולטים של הדק הסינטטי הם שהדק הסינטטי אינו דורש תחזוקה, הוא דומה במראה שלו לעץ טבעי ומצליח לשמור על המראה שלו לאורך שנים, עמידות גבוהה מפני נזקי מזג האוויר, כתמים, שריטות דהייה וכיוצ”ב והוא קל להתקנה.
   2. דק סינטטי נקרא גם דק אקולוגי והוא עשוי שילוב של פולימרים ממוחזרים עם שבבי עץ. היחס בין החומרים השונים (יחד עם הדבקים) משתנה בין החברות ובין ארץ המוצא של הדק. לפיכך נהוג לחלק את סוגי הדקים הסינטטיים לפי ארץ המוצא של ייצור הדק, כדלקמן:
    • דק סינטטי סיני: ייצור סיני נחשב לרוב לפחות איכותי מאשר לייצור מערבי וכך גם בכל הנוגע לדקים. לרוב, דק סינטטי תוצרת סין יהיה, בדומה לשאר הדברים המיוצרים בסין, באיכות לא גבוהה, פחות עבה ממקביליו אשר מיוצרים בארה”ב, הולנד וגם ישראל. כמו שאר סוגי הדקים הסינטטיים, גם דק סינטטי המיוצר בסין ישלב בין חומר פולימרי ממוחזר לבין שבבי עץ יחד עם דבקים. הדק יהיה זול יותר ממקביליו שכן איכותו ירודה יותר משמעותית בהשוואה לשאר סוגי הדקים הסינטטיים.
    • דק סינטטי אמריקאי: ההשוואה בין דק סינטטי אמריקאי לדומים לו תשים דגש בעיקר על איכות החומר המתקבלת בסופו של דבר. בעוד שדק סינטטי סיני נחשב לזול במחיר ובאיכות, דק סינטטי אמריקאי נחשב לאיכותי ועבה יותר ממקבלו. הדק הסינטטי האמריקאי עשה את כניסתו לארץ בתחילת שנות ה- 2000 ומאז הדרישה אליו הולכת וגדלה. הדק הסינטטי האמריקאי אינו מושפע מפגעי מזג האוויר, הן מבחינת הצורה והן מבחינת הצבע, הוא עמיד יותר מדק המיוצר בסין ואיכות החומר גבוהה יותר. יתרון נוסף שמביא איתו הדק הסינטטי האמריקאי מתבטא בהתקנה כאשר ניתן להשיג דק אמריקאי עם פטנט להתקנה פשוטה שעושה שימוש בתשתית שעשויה מפרופילים מתכתיים.
    • דק סינטטי ישראלי: הדק הישראלי הוא דק איכותי אשר מיוצר כאן, בארץ. רמת הייצור בארץ נחשבת לרמה טובה ומעבר לכך הייצור נמצא כאן, ליד הבית ולכן נחסך מאיתנו ומהסביבה עלויות שילוח.
    • דק סינטטי הולנדי: דקים אשר מיוצרים בהולנד ודקים אשר מיוצרים באירופה נחשבים לדקים טובים. לרוב, הדקים מיוצרים תחת הקפדה יתרה (כאשר מדובר בייצור אירופאי ולא סיני עם פיקוח אירופאי) ובהתאם העמידות שלהם גבוהה יותר. ניתן למצוא דקים איכותיים מאד המתאימים לשימוש ביתי אשר יחזיקו מעמד שנים רבות ולא ידרשו עבודות תחזוקה לאורך השנים.

  צילומים נכונים ממדריך אודות הדק הסינטטי ופרסומים באינטרנט מצורפים כנספח “4” לבקשה זו.

  1. ודוק, התפשרות על איכות, עובי הדק והשחיקה עלולה להביא למצב של החלפת הדק בזמן קצר בהרבה מזה שתוכנן, כמו גם לגרוע מאיכותו וממראהו. על כן, לקוח אשר מתעתד לרכוש דק סינטטי לביתו בוחן את העלות של הדק הסינטטי מול התמורה ומול המענה שהוא נותן לצרכיו ולא מסתכל רק על המחיר כפרמטר יחיד.
  2. בחודש אפריל 2016 או בסמוך לכך החל המבקש להתעניין ברכישת דק סינטטי איכותי למרפסת ביתו. במסגרת השיטוטים באינטרנט למד המבקש, בין היתר, על ההבדלים בין סוגי הדקים הסינטטיים השונים, ובכלל זה על האיכות הירודה של הדק הסינטטי הסיני אל מול הדק האמריקאי והאירופאי. בנסיבות אלה, גמר המבקש בליבו לרכוש אך ורק דק סינטטי מתוצרת ארה”ב או מתוצרת אירופה ובשום פנים ואופן לא דק סינטטי המיוצר בסין, יהא מחירו אשר יהא.
  3. בהמשך לכך, נחשף המבקש, בין היתר, לפרסומים של המשיבה בדף האינטרנט שלה לפיהם היא מייבאת ומשווקת דק איכותי מ”הדור המתקדם ביותר בעולם הדקים הסינטטיים” – המיוצר על ידי חברת NewTechwood האמריקאית, תחת הכותרת “כרמל UltraShiled “. שם מדגישה המשיבה כי “הדק הסינטטי, בניגוד לעץ הטבעי, אינו מצריך טיפול ותחזוקה ודומה מאד במראהו לעץ הטבעי“. כמו כן “יש לו עמידות גבוהה בפני שריטות, דהייה וכתמים“.

  צילומים נכונים של פרסומים של הדק הסינטטי מאתר האינטרנט של המשיבה מצורפים כנספח “5” לבקשה זו.

  1. בהמשך לכך, ביום 7.4.16, או בסמוך לכך, המבקש נפגש עם נציג המשיבה דוד בסניף ראשון לציון. נציג המשיבה מסר למבקש, בין היתר, את המידע והנתונים אודות הדק הסינטטי נשוא הבקשה דנן, ובכלל זה הצהיר והתחייב כי מדובר בדק סינטטי המיוצר בארה”ב. הצעת המחיר בעבור הדק הסינטטי, כמו גם בעבור פרקט עץ לפנים הבית לגביו התעניין המבקש, נשלח באמצעות המייל למבקש.

  צילום נכון של הודעת המייל מיום 7.4.16 מצורף כנספח “6” לבקשה זו.

  1. ביום4.16 נפגש המבקש עם סוכן נוסף של המשיבה, מר אשכנזי מוטי מסניף בני ברק. גם מר אשכנזי התחייב והצהיר בפני המבקש כי מדובר בדק סינטטי המיוצר בארה”ב (ולא דק סינטטי סיני) ועל כן מחירו גבוה משמעותית מדק סינטטי מתוצרת סין. בהסתמך על מצגים ברורים וחד משמעיים אלה, בדבר היותו של הדק הסינטטי דק המיוצר בארה”ב, המבקש חתם עוד באותו היום על הזמנה מס’ 962217 (נספח “1” לבקשה זו), במסגרתה התחייב המבקש לרכוש מהמשיבה דק סינטטי UltraShiled naturale דגם UH07 למרפסת דירתו בעלות של כ- 549 ₪ למ”ר (כולל מע”מ וכולל התקנה), ובעבור 62 מ”ר בסך כולל של 26,838.63 ₪ כולל מע”מ. ביום 19.4.16 שילם המבקש למשיבה, בין היתר, את מלוא התמורה בעד הדק הסינטטי נשוא ההזמנה (קבלה מס 967722 ו 967710; נספח “2” לבקשה זו). להשלמת התמונה יצוין כי יתרת התמורה בגין התקנת הדק הסינטטי, כמו גם פרקט העץ, שולם במזומן ישירות למתקנים לפי בקשת המשיבה עצמה.    
  2. ויודגש, המבקש לא היה מעלה בדעתו לרכוש מהמשיבה דק סינטטי תוצרת סין, קל וחומר להתקינו במרפסת ביתו, בן בנו של קל וחומר לשלם בעבורו מחיר גבוה לעין שיעור משוויו של הדק הסיני, אילו ידע מלכתחילה כי המשיבה הטעתה אותו במצח נחושה, וכי הדק הסינטטי אשר הוא רכש ממנה הוא מתוצרת סין ולא מתוצרת ארה”ב.
  3. ביום 3.7.16 המשיבה סיפקה למבקש את פרקט העץ ו/או את הדק הסינטטי וביום 17.7.16 הדק הסינטטי הותקן על ידי מתקין מוסמך מטעם המשיבה במרפסת דירתו של המבקש. לבקשת המבקש נמסר לו גם כתב התחייבות מאת המשיבה בעבור ההתקנה. יובהר ויודגש כבר עתה, כי במועד התקנת הדק הסינטטי המבקש כבר סיים והשלים את כל עבודות בניית הפרגולה במרפסת דירתו (ואף הותקן גם פרקט העץ בפנים הדירה) וכי לא נעשו עבודות ו/או שיפוצים כלשהם במרפסת הדירה ו/או בפנים הדירה לאחר התקנת הדק שאינם קשורים אליו.

  צילום נכון של מכתב האחריות על ההתקנה מצורף  כנספח “7” לבקשה זו.

  צילומים נכונים של תמונת המעידות כי טרם התקנת הדק הסינטטי הושלמו כל עבודות הבניה במרפסת ובכלל זה בניית הפרגולה מצורפים כנספח “8” לבקשה זו.

  1. באופן תמוה לחלוטין, מספר ימים בודדים לאחר ההתקנה החלו להופיע כתמים לבנים על גבי הדק. בתחילה הופיעו כתמים בודדים. מיד בסמוך לאחר מכן המבקש פנה למר מוטי אשכנזי נציג המשיבה אשר דרכו ביצע את העסקה. נציג המשיבה מוטי אשכנזי השיב לו, כי עליו לשטוף את הדק עם מים בכמויות גדולות (להבנת המבקש כדי לנקות שכבת אבק שאולי נדבקה לדק הסינטטי), “לתת לשמש לעבוד”, וכי תוך תקופה קצרה הבעיה תבוא על פתרונה, וגוון הדק הסינטטי יחזור לגוון הטבעי המקורי כפי שהוצג למבקש בסניפי המשיבה.

  צילום נכון של תמונת הדק הסינטטי לאחר שטיפה בגוון העץ טיק הטבעי בהתאם לגוון שנבחר על ידי המבקש ושהוצג בפניו בסניפי המשיבה במועד הרכישה מצורף כנספח “9” לבקשה זו.

  צילום נכון של מצב הדק לאחר שהוא מתייבש עם שינוי הגוון מגוון עץ טיק טבעי לגוון מולבן מצורף כנספח “10” לבקשה זו.

  1. בהמשך לכך, במשך מספר שבועות ניסה המבקש לבצע את הוראות השטיפה שנמסרו לו על ידי נציג המשיבה בתקווה כי הבעיה בגוון הדק הסינטטי תבוא על פתרונה והכתמים הלבנים ייעלמו. ויודגש, כפי שכבר צוין לעיל, אחד מהיתרונות הבולטים של הדק הסינטטי זה היכולת לשלוט בגוון כדי ליצור מראה אחיד וחלק בגוון העץ טיק הנבחר. לא זו אף זו, הדק הסינטטי מאפשר להימנע מעבודות תחזוקה שוטפות, קל וחומר מורכבות ויקרות, וזו אחת הסיבות המרכזיות בגינם בחר המבקש לרכוש מהמשיבה דווקא דק סינטטי ולא עץ טבעי.
  2. למרבה הצער, כל ניסיונות המבקש לבצע את הוראות השטיפה והתחזוקה של הדק הסינטטי לא צלחו. בנסיבות אלה, בתחילת חודש ספטמבר 2016 או בסמוך לכך, פנה המבקש פעם נוספת למר מוטי אשכנזי אשר השיב לו כי מנהל תחום דק בחברה מסר הוראות ניקוי יותר מתקדמות הכוללות גם שטיפה של מים חמים מעורבבים עם רבע כוס פנטסטיק וקרצוף הדק.

  הודעת וואטסאפ מיום 6.9.17 עם הוראות הניקוי והקרצוף מצורף כנספח “11” לבקשה זו.

  1. לאחר שגם פעולות ניקיון אלה כשלו, המשיך המבקש לפנות אינספור פעמים נוספים אל המשיבה בבקשה כי הבעיה תטופל והכתמים הלבנים שהתפשטו וצבעו את כל הדק מגוון של עץ טיק טבעי לגוון מולבן ייעלמו. במסגרת זו, הועבר הטיפול, בין היתר, למר בועז זמנושצינסקי, מנהל תחום חיפויי חוץ אצל המשיבה, אשר אף ביקר בעצמו בדירה ובחן את הדק הסינטטי ואת הפגמים המהותיים שהתגלו בו.

  צילום נכון של חילופי התכתבויות והודעות וואטספ מחודש ספטמבר 2016 – נובמבר 2016 מצורפים כנספח “12” לבקשה זו.

  1. במסגרת זו פנתה המשיבה גם אל היצרן בחו”ל, צירפה תמונות של הדק הסינטטי הפגום שהותקן אצל המבקש, וביקשה את התייחסותו. גם יצרן הדק מסר הוראות ניקוי, ובכלל זה ניקיון באמצעות שימוש בחומץ 50/50, שימוש בחומר מנקה אסלות, שימוש באבקת כביסה וכדו, אה ותו לאו.

  צילומי חילופי מיילים אצל המשיבה  – לרבות מיילים עם היצרן בחו”ל – מחודשים ספטמבר – אוקטובר 2016 מצורפים כנספח “13” לבקשה זו.

  1. בהקשר זה יוקדם ויצוין כבר עתה, כי כבר מחילופי המיילים (מייל מיום 26.9.16; נספח “13”) בין המשיבה לבין יצרן הדק הסינטטי עולה בבירור, כי יצרן הדק הסינטטי הוא יצרן סיני“Huidong Meixin Plastic products Lumber Products Manufactoring co, Ltd” (להלן: “היצרן הסיני“) אשר כתובתו כפי שמופיעה שחור על גבי לבן במייל הוא סין – china.
  2. יחד עם זאת, בשלב זה המבקש לא העלה בדעתו ולו לשניה כי המשיבה הטעתה אותו בעזות מצח שאין כדוגמתה ומכרה לו דק סינטטי מתוצרת סין ולא מתוצרת ארה”ב כפי שהצהירה והתחייבה. המבקש, אשר היה מיואש וחסר אונים, האמין באמת ובתמים כי מדובר בפגם כלשהו בדק הסינטטי שרכש ולכן חזר פעם אחר פעם כי ככל הנראה יש פגם כלשהו בדק הסינטטי עצמו ולא לכלוך שגורם לשינוי הגוון והמראה (למשל, נספח “12” לבקשה זו).
  3. להשלמת התמונה יצוין, כי בחודש נובמבר 2016 המשיבה שלחה איש מקצוע נוסף מטעמה לבצע ניקיון מקצועי, כלשונה, בחלק קטן מהדק הסינטטי. הניקוי היה נקודתי ונראה היה בהתחלה כי זה מסייע לדהייה של הכתמים הלבנים. למרבה הצער בחלוף מספר ימים התברר כי מדובר בשיפור קצר מועד, כך שכעבור מספר ימים הכתמים הלבנים חזרו והשתלטו על גוון הדק ומראהו. המבקש אף הביא זאת לידיעתה של המשיבה.

  צילום נכון של הודעת מייל של המבקש מיום 4.12.16 מצורף כנספח “14” לבקשה זו.

  1. בהמשך לכך, הגיעו לדירתו של המבקש אינספור בעלי מקצוע מטעם המשיבה בניסיון לתקן את הפגמים היורדים לשורשם בגוון הדק הסינטטי שרכש המבקש שהפך מדק בגוון טיק טבעי לגוון מולבן. כל ניסיונותיהם לא צלחו.
  2. אובד עצות, מיואש ומתוסכל, בחודש מאי 2017, או בסמוך לכך, הזדמן למבקש לבקר בסניף של חברת “עץ ועצה” אשר ממוקם בסמוך לסניף המשיבה בבני ברק. המבקש גולל בפניהם את התלאות שהוא עובר עם הדק הסינטטי שרכש מהמשיבה וביקש לדעת האם יש איש מקצוע בחברתם שיוכל לחוות דעתו ולסייע בידו למצוא פתרון לבעיה. נציגי החברה הפנו את המבקש לבעל מקצוע בשם רונן שנטען שהוא אחד המומחים הטובים ביותר בתחום הדק הסינטטי. המבקש הזמין את רונן לדירתו על מנת שיחווה את דעתו מקצועית בתקווה כי יוכל לייעץ לו על פתרון תמידי לשינוי בגוון הדק והעלמתם של הכתמים הלבנים.

   

  1. או אז נדהם המבקש לגלות לראשונה, כי לפי דעתו המקצועית של רונן הדק הסינטטי שרכש הוא דק סינטטי המיוצר בסין ולא דק מתוצרת ארה”ב. רונן אך הפנה את תשומת ליבו של המבקש לכך שישנה בעיה לא פחות חמורה בשל כך שיוצאים סיבים מהדק הסינטטי בנוסף לסוגיית השינוי בגוון לגוון מולבן. אשר לכתמים הלבנים שהופיעו על הדק ושינו את מראהו, רונן הביע את דעתו המקצועית כי ניקוי חוזר ונשנה (אשר כלל לא נדרש בדק סינטטי איכותי, שהרי אחד מיתרונותיו שאין צורך בעבודות תחזוקה) לא יוכל להועיל לאורך זמן, ובוודאי לא יפתור את הבעיה באופן מוחלט ותמידי, הואיל ושורש הבעיה נעוץ בכך שמדובר בדק סינטטי מתוצרת סין ולא מתוצרת ארה”ב שאיכותו ירודה בצורה משמעותית.
  2. המבקש, אשר היה סמוך ובטוח עד אותו שלב כי המשיבה מכרה לו דק סינטטי מתוצרת ארה”ב, בהתאם להצהרותיה והתחייבויותיה, ביום 11.5.17 פנה שוב אל המשיבה בהודעת מייל ושאל מפורשות למען הסר ספק “איזה דק סינטטי אתם מוכרים (איפה הוא מיוצר) והאם הוא איכותי?”. במענה לכך, עוד באותו היום השיב לו מר דורון שוהם, מנהל סניף ראשון לציון של המשיבה, כי “יש לנו מוצר אמריקאי הכי איכותי שיש“.

  צילום נכון של חילופי המיילים מיום 11.5.17 מצורף כנספח “15” לבקשה זו.

  1. ביום 19.6.17 נשלח אל המבקש מהמשיבה מכתב שכותרתו “דק סינטטי – תלונה”, במסגרתו טענה המשיבה, בין היתר, כי לאחר שביקרו בדירתו של המבקש מספר גורמים בכירים (בועז – מנהל תחום הדק, מרקו – סמנכ”ל הסחר ורותם – סמנכ”ל מכירות) בדיקתם העלתה כי לא נמצא כל פגם, כביכול, בייצור הדק וכי “הסימנים נוצרו כתוצאה מלכלוך מאסיבי כגון אבק/פסולת/חומרי בניה שבאו במגע עם משטח הדק” (מה שלא היה ולא נברא ומוכחש מכל וכל).

  צילום נכון של מכתבה של המשיבה מיום 19.6.17 מצורף כנספח “16” לבקשה זו.

  1. במסגרת זו ציינה המשיבה גם כי “הנושא נבדק גם מול ספק הדק שטען אף הוא שהדק תקין ואין בו פגם” והציעה להשתתף עם המבקש במחצית מעלות הניקוי שהינו 1,900 ₪ כולל מע”מ, בתנאי שהמבקש יחתום על מסמך זה שבו הוא מוותר על כל טענה נוספת כנגד המשיבה לגבי איכות הדק הסינטטי שרכש ממנה.
  2. למותר זה כי מכתב נלוז ומקומם זה העיד כאלף עדים על התנהלותה הקולקלת של המשיבה בנסיבות העניין. במשך כשנה שלמה המבקש הלין בפניה על הליקויים החמורים שהתגלו בדק הסינטטי שרכש ממנה ושינוי הגוון, ובסופו של יום המשיבה מנסה להתנער מכל אחריות, ואף מגדילה עשות ודורשת מהמבקש כי תמורת השתתפות של 950 ₪ בניקוי הדק הפגום שלא ברור אם יצלח או לאו (ובשלב זה המבקש הטיל ספק רב בהצלחת ההליך, ולא בכדי) הוא מתחייב לוותר מראש על כל טענותיו כלפיה. כל זאת כאשר ברקע מהדהד בראשו של המבקש חוות דעתו של רונן מעץ ועצה, לפיו המשיבה בעזות מצח שאין כדוגמתה, תוך הטעיה חמורה ובחוסר תום לב מובהק, מכרה לו דק סינטטי סיני באיכות ירודה לעין שיעור מדק סינטטי אמריקאי סטנדרטי, וכי ייתכן כי הליקויים שהתגלו בדק, ולמצער חלקם (ובכלל זה הסיבים שיוצאים מהדק ולא רק הכתמים הלבנים ושינוי הגוון) הם בשל העובדה כי מדובר בדק סינטטי סיני.
  3. בהקשר זה לא למותר לחזור ולהדגיש, כי המבקש לא היה רוכש ביודעין דק סינטטי מתוצרת סין, אפילו מחירו היה נמוך לעין שיעור מהמחיר ששולם על ידי המבקש תמורת הדק נשוא הבקשה דנן שנטען שהוא מתוצרת ארה”ב. מדובר במוצר שאמור להיות בעל חיי מדף ארוכים ובשימוש יום יומי ולכן רמת האיכות שלו, שהיא, בין היתר, נבחנת לפי ארץ המוצא שלו, קריטית לעמידותו לאורך זמן, מראהו, רכיביו, תחזוקתו, התקנתו וכיוצ”ב.

   

   

  1. בנסיבות אלה, החליט המבקש לרדת לשורשם של דברים ולבדוק האם הדק הסינטטי שנמכר לו על ידי המשיבה כ”דק אמריקאי הכי איכותי שיש” הוא אכן כזה או שמא מדובר בהטעיה חמורה לכל הפחות. בשלב הראשון עיין המבקש “בבדיקה” שנעשתה מול יצרן הדק (מייל מיום 26.9.16; נספח “13”) שם הבחין המבקש – לתדהמתו המוחלטת – כי ממייל זה עולה כי המשיבה ידעה לאורך כל הדרך כי יצרן הדק הסינטטי הוא יצרן סיני, אשר כתובתו, כפי שמופיעה שחור על גבי לבן במייל, היא סין.
  2. בשלב הבא פנה המבקש אל החברה האמריקאית NewTechwood באמצעות אתר האינטרנט שלה וביקש לדעת, בין היתר, היכן מיוצר הדק הסינטטי נשוא בקשת האישור דנן? עוד באותו היום התקבל מענה ממר ריצ’ארד לאם, נציג החברה, לפיה אריחי הדק הסינטטי מיוצרים במפעל בסין!. על מנת להסיר ספק המבקש המשיך ושאל האם אריחי הדק הסינטטי מיוצרים בסין והחברה האמריקאית אחראית רק לשיווק ולמכירות? במענה לכך השיב מר ריצ’ארד לאם כי אכן אנחנו חברה עולמית אשר מוכרים את מוצריה (המיוצרים בסין) במעל 20 מדינות בכל העולם, כאשר הם מנהלים את הסניף האמריקאי של החברה.

  צילום נכון של חילופי המיילים עם חברת NewTechwood מיום 19.6.17 – 20.6.17 מצורפים כנספח “17” לבקשה זו.

  1. במקביל, בנו של המבקש, המתגורר בארה”ב, שלח הודעת מסנג’ר אל חברת Home Depot המשווקת את הדק הסינטטי ברחבי ארה”ב. שם שאל בנו של המבקש מפורשות האם הדק הסינטטי NewTechwood UltraShiled מיוצר בארה”ב או בסין? בנו של המבקש התבקש לשלוח את הדגם הספציפי אליו הוא מתייחס (NewTechwood UltraShiled Natural) ובמענה לך נמסר לו כי המוצרים האלה מיוצרים בסין!.

  צילום נכון של חילופי הודעות המסנג’ר ופרסום המוצר באתר Home Depot בארה”ב מצורפים כנספח “18” לבקשה זו.

  1. לא זו אף זו, בחודש אוגוסט 2017 קיים המבקש שיחה טלפונית נוספת עם נציג המשיבה בסניף בראשון לציון על מנת לבדוק שוב, האם המשיבה ממשיכה באופן שיטתי להטעות את כל לקוחותיה בקשר לארץ מוצאו של הדק הסינטטי הנמכר בסניפיה. בשיחה זו שאל המבקש (בתמלול מוצג תחת השם “דוד”) “איזה דק זה? איזה סוג?” ונענה על ידי נציג המשיבה העונה לשם ציון כמה וכמה פעמים כי זהו “דק אמריקאי“, “איכותי ברמה חבל לך על הזמן. אמריקאי אני אומר לך”, “אמריקאים אוהבים רק דברים טובים. כרמל לא מביא דברים לא טובים”.

  צילום נכון של תמלול ההקלטה מצורף כנספח “19” לבקשה זו.

  1. בהמשך לכך, ביום 14.9.17 הזמין המבקש לביתו את מר גוכמן אליעזר, מהנדס בניין (להלן: “המומחה“), על מנת שייתן חוות דעת מקצועית בקשר לליקויים החמורים שהתגלו בדק הסינטטי שהותקן על ידי המשיבה בביתו (חוות דעת מיום 17.9.17; להלן: “חוות הדעת“). בחוות דעתו קובע מר גוכמן בצורה חד משמעית שאינה משתמעת לשתי פנים כי משטח הדק הסינטטי שבוצע במרפסת דירתו של המבקש “אינו מתוצרת ארה”ב אלא דק סינטטי סיני בניגוד להזמנה” (ס’ 1.1 לחוות הדעת) וכי “הדק הסיני הוא ברמה נמוכה בהרבה מהדק הסינטטי האמריקאי ולכן גם מחירו זול בהרבה מהמחיר של הדק הסינטטי האמריקאי” (ס’ 1.3 לחוות הדעת) .

  צילום נכון של חוות הדעת מצורף כנספח “20” לבקשה זו.

  1. עוד קובע המומחה בחוות דעתו, כי “הדק הסינטטי מכוסה בכתמים לבנים אשר אינם ניתנים להסרה בדרכים רגילות אלא בשפשוף ובחומרים כימיים”, כאשר “הכתמים חוזרים על עצמם ונדרש לבצע ניקוי מידי כמה שבועות” (ס’ 1.2 לחוות הדעת) וכי “משטח הדק הסינטטי מוציא סיבים מעץ/שערות” (ס’ 1.4 לחוות הדעת).
  2. לסיכום קובע המומחה, כי “הדק הסינטטי שבוצע בדירה אינו דק סינטטי אמריקאי שהוא באיכות טובה ביותר ומחירו כ 30% יותר מהדק הסינטטי הסיני שבוצע במקום (ס’ 1.5 לחוות הדעת); כי מדובר בליקויים “יסודיים” אשר “אינם נובעים בשום אופן מבלאי כלשהו” (ס’ 1 בעמ’ 5 לחוות הדעת) וכי “דק סינטטי אמור להיות ללא תחזוקה להבדיל מדק עץ טבעי”. המומחה מעריך את עלות התיקון בסך של 45,045 ₪ (עמ’ 6 לחוות הדעת).
  3. הנה כי כן, בניגוד מוחלט להצהרותיה, התחייבויותיה, ומצגיה המפורשים של המשיבה, הדק הסינטטי שנמכר על ידה לציבור לקוחותיה כ”דק אמריקאי הכי איכותי שישבמחיר של “דק אמריקאי איכותי”, התגלה כדק סינטטי מתוצרת סין שאיכותו ושווי נמוכים לעין שיעור מהדק האמריקאי אותו התיימרה המשיבה למכור למבקש ולחברי הקבוצה.
  4. ויודגש, ארץ המוצא ומקום הייצור של הדק הסינטטי הינם נתונים קריטיים ומהותיים ביותר המשליכים במישרין על איכות המוצר, עמידתו, מראהו וגם מחירו. המבקש יטען כי הוא, כמו גם חברי הקבוצה, לא היו מעלים בדעתם לרכוש מהמשיבה דק סינטטי תוצרת סין, קל וחומר להתקינו בביתם, בן בנו של קל וחומר לשלם בעבורו מחיר גבוה לעין שיעור משוויו האמיתי, אילו ידעו מלכתחילה כי המשיבה הטעתה אותם במצח נחושה, וכי הדק הסינטטי אשר הם רכשו מהמשיבה והותקן בביתם הוא מתוצרת סין ולא מתוצרת ארה”ב.
  5. בנסיבות אלה, סבור המבקש כי הדרך היעילה, הנכונה והראויה לחיוב המשיבה לתקן את הפרותיה ולפצות את לקוחותיה בגין נזקיהם, כמו גם תיקון דרכה מכאן ולהבא, הינה הגשת הבקשה דנן לאישור התובענה המוגשת בד בבד עם בקשה זו כתובענה ייצוגית.
  • עילות התביעה
   1. המבקש יטען, כי על פי הצהרותיה, התחייבויותיה ומצגיה החד משמעיים של המשיבה, היא התחייבה לספק למבקש, כמו גם ליתר חברי הקבוצה, דק סינטטי “אמריקאי הכי איכותי שיש“, מ”הדור המתקדם ביותר בעולם הדקים הסינטטיים”, אשר “אינו מצריך טיפול ותחזוקה“, “דומה מאד במראהו לעץ הטבעי”, ובעל “עמידות גבוהה בפני שריטות, דהייה וכתמים”.
   2. למרבה הצער, בעזות מצח שאין כדוגמתה, המשיבה הפרה ברגל גסה התחייבויות מפורשות אלה, וסיפקה לציבור לקוחותיה דק סינטטי מתוצרת סין ולא מתוצרת ארה”ב, שאיכותו ושווי נמוכים לעין שיעור מהדק האמריקאי אותו התיימרה המשיבה למכור למבקש ולחברי הקבוצה.
   3. ויודגש, ארץ המוצא ומקום הייצור של הדק הסינטטי הינם נתונים קריטיים ומהותיים ביותר המשליכים במישרין על איכות המוצר, עמידתו, מראהו וגם מחירו. המבקש יטען כי הוא, כמו גם חברי הקבוצה, לא היו מעלים בדעתם לרכוש מהמשיבה דק סינטטי תוצרת סין, קל וחומר להתקינו בביתם, בן בנו של קל וחומר לשלם בעבורו מחיר גבוה לעין שיעור משוויו האמיתי, אילו ידעו מלכתחילה כי המשיבה הטעתה אותם במצח נחושה, וכי הדק הסינטטי אשר הם רכשו מהמשיבה והותקן בביתם הוא מתוצרת סין ולא מתוצרת ארה”ב.
   4. בנסיבות אלה יטען המבקש, כי המשיבה הפרה באופן בוטה את התחייבויותיה החוזיות כלפיו וכלפי יתר חברי הקבוצה באופן המקים למבקש, כמו גם ליתר לחברי הקבוצה, עילת תביעה חוזית בגין הפרת הסכם.
   5. זאת ועוד, סעיף 2(א)לחוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“) מטיל על עוסקים חובה לגלות לצרכנים פרטים מהותיים בנוגע לעסקה הצרכנית שבה הם מתקשרים, וקובע כדלקמן:

  (א) לא יעשה עוסק דברבמעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה – העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה (להלן – הטעיה); בלי לגרוע מכלליות האמור יראו עניינים אלה כמהותיים בעסקה:

  (1) הטיב, המהות, הכמות והסוג של נכס או שירות;

  […]

  (4) השימוש שניתן לעשות בנכס או בשירות, התועלת שניתן להפיק מהם והסיכונים הכרוכים בהם;

  […]

  (6) זהות היצרן, היבואן או נותן השירות;

  [….]

  (8) מקום הייצור של הנכס;

  [….]

  1. המבקש יטען, כי מקום בו המשיבה מכרה וסיפקה לציבור לקוחותיה דק סינטטי המיוצר בסין ולא בארה”ב כפי שהתחייבה, הצהירה והציגה, היא הפרה בכך גם את הוראת סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן, על סעיפי המשנה שבו, והטעתה בעניינים מהותיים בעסקה הקשורים, בין היתר, למקום הייצור של הנכס, לזהות היצרן, לטיב, למהות והסוג של המוצר, כמו גם השימוש שניתן לעשות בנכס והתועלת שניתן להפיק מממנו.
  2. המבקש יוסיף ויטען, כי בנסיבות אלה המשיבה כשלה גם באי גילוי אודות האיכות הנחותה והיות הדק הסינטטי מיוצר בסין ולא בארה”ב שכן את מוצאו של הדק הסינטטי מפחית באופן משמעותי מערכו של הנכס, כאמור בסעיף 4 לחוק הגנת הצרכן:

  “(א) עוסק חייב לגלות לצרכן –

  (1) כל פגם או איכות נחותה או תכונה אחרת הידועים לו, המפחיתים באופן משמעותי מערכו של הנכס“.

  1. יתרה מכך, סעיף 11 לחוק המכר, תשכ”ח 1968, קובע כי “המוכר לא קיים את חיוביו, אם מסר – “(2) נכס שונה או נכס מסוג או תיאור שונה מן המוסכם”; “(5) נכס שאינו מתאים מבחינה אחרת למה שהוסכם בין הצדדים”. המבקש יטען, כי מקום בו המשיבה מכרה דק סינטטי שאינו “דק אמריקאי הכי איכותי שיש“, קמה למבקש ולחברי הקבוצה עילת תביעה גם מכוח סעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן: “פקודת הנזיקין“), שעניינו הפרת חובה חקוקה:

  “(א) מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק – למעט פקודה זו – והחיקוק, לפי פירושו הנכון, נועד לטובתו או להגנתו של אדם אחר, וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו נתכוון החיקוק; אולם אין האדם האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו, אם החיקוק, לפי פירושו הנכון, התכוון להוציא תרופה זו.

  (ב) לעניין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני, אם לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובתם או להגנתם של בני אדם בכלל או של בני אדם מסוג או הגדר שעמן נמנה פלוני.”

  1. בע”א 145/80 ועקנין נ’ המועצה המקומית בית שמש, פ”ד לז(1) 113, בעמ’ 139 (1982) עמד בית המשפט העליון על היסודות הדרושים לצורך קיום עוולת הפרת חובה חקוקה שהינם (1) קיום חובה המוטלת על המזיק מכוח חיקוק; (2) החיקוק נועד לטובתו של הניזוק; (3) המזיק הפר את החובה המוטלת עליו; (4) ההפרה גרמה לניזוק נזק; (5) הנזק אשר נגרם הוא מסוג הנזקים אליו נתכוון החיקוק.

   

   

  1. המבקש יטען, כי כפי שפורט לעיל תנאים אלו מתקיימים בעניינו: (1) על המשיבה הוטלה חובה חוקית מכוח הוראת סעיף 1 לחוק המכר; (2) הוראות אלה נועדו לטובת הניזוקים – המבקש וחברי הקבוצה; (3) כאמור לעיל, המשיבה הפרה באופן בוטה את חובותיה הנ”ל; (4) כתוצאה מההפרה נגרמו למבקש ולחברי הקבוצה נזקים ממוניים ובלתי ממוניים (כמפורט בהרחבה להלן); (5) אין חולק כי הנזק אשר נגרם הוא מסוג הנזקים אשר אליו נתכוונו החיקוקים.
  2. עוד יטען המבקש, כי קמה לו ולחברי הקבוצה עילת תביעה גם מכוח סעיף 35 לפקודת הנזיקין, שכן המשיבה פעלה ברשלנות בדרך שעוסק סביר במעמדה לא היה נוהג בה בנסיבות העניין, מקום בו מכרה למבקש ולחברי הקבוצה דק סינטטי מתוצרת סין ולא מתוצרת ארה”ב כפי שהצהירה והתחייבה.
  3. ודוק, מחילופי המיילים של המשיבה עם היצרן מחודש ספטמבר 2016 (מייל מיום 26.9.16; נספח “13”) עולה בבירור, כי יצרן הדק הסינטטי הוא יצרן סיני“Huidong Meixin Plastic products Lumber Products Manufactoring co, Ltd” אשר כתובתו כפי שמופיעה שחור על גבי לבן במייל הוא סין – china. מכאן שאין ספק כי המשיבה ידעה, ולמצער היה עליה לדעת, כי היא מוכרת ללקוחותיה דק סינטטי אשר מיוצר בסין ולא בארה”ב, אך בחרה, מטעמים שהשתיקה יפה להם, לשווקו ולמכרו באופן פסול לחלוטין, ותוך הפרה בוטה של התחייבויותיה והוראות הדין, כ”דק אמריקאי הכי איכותי שיש”, על כל הנובע ומשמע מכך.
  4. המבקש יוסיף ויטען, כי בנסיבות אלה גם מכוח חובת תום הלב והגינות על המשיבה חובה לפצות את לקוחותיה בגין הפרת התחייבותה לספק להם דק סינטטי “אמריקאי הכי איכותי שיש”. משלא עשתה כן, הפרה המשיבה את החובה לפעול בתום לב, בהגינות ביושר ובסבירות כלפי המבקש וחברי הקבוצה.
  5. לבסוף יטען המבקש, כי המשיבה גבתה גם מהמבקש ומחברי הקבוצה מחיר בעבור דק סינטטי “אמריקאי הכי איכותי שיש” בעוד שבפועל הדק הסינטטי שבוצע על ידה הוא מתוצרת סין שאיכותו ושווי נמוכים לעין שיעור מהדק האמריקאי אותו התיימרה המשיבה למכור למבקש ולחברי הקבוצה. בהתאם לחוות דעת המומחה, המבקש וחברי הקבוצה שילמו “כ 30% יותר מהדק הסינטטי הסיני שבוצע במקום” (ס’ 1.5 לחוות הדעת). התנהגות זו של המשיבה עולה גם כדי עשיית עושר ולא במשפט.
  6. לפיכך, ולאור המקובץ לעיל, יטען המבקש, כי אין מנוס מלקבוע כי על המשיבה לפצות את המבקש וחברי הקבוצה בגין הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מכך שהמשיבה לא סיפקה להם דק סינטטי מתוצרת ארה”ב באיכות הכי טובה שיש כפי שהתחייבה בפניהם.
  • הנזק האישי שנגרם למבקש
   1. המבקש יטען, כי הנזקים שנגרמו לו, כמו גם לחברי הקבוצה, הינם נזקים ממוניים ונזקים שאינם ממוניים. הנזקים הממוניים הם עלות החלפת הדק הסינטטי מתוצרת סין בדק סינטטי מתוצרת ארה”ב הכי איכותי שיש, כולל התקנות וכולל מע”מ. על פי הערכת המומחה בחוות דעתו (עמ’ 6 לחוות הדעת; נספח 20 לבקשה זו) מדובר בסך של 500 ₪ למ”ר * 70 מ”ר, היינו סך של 35,000 ₪ ובתוספת 3,500 ₪ פיקוח הנדסי ו 17% מע”מ, נזקו הממוני של המבקש מסתכם בסך כולל של כ 45,045 ₪ (יצויין כי בפועל התקינו בדירתו של המבקש 70 מ”ר ולא 62 מ”ר כמצוין בהזמנה נספח 1).
   2. ויודגש, המבקש לא היה מעלה בדעתו לרכוש מהמשיבה דק סינטטי תוצרת סין, קל וחומר להתקינו במרפסת ביתו, בן בנו של קל וחומר לשלם בעבורו מחיר גבוה לעין שיעור משוויו של הדק הסיני, אילו ידע מלכתחילה כי המשיבה הטעתה אותו במצח נחושה, וכי הדק הסינטטי אשר הוא רכש ממנה הוא מתוצרת סין ולא מתוצרת ארה”ב.
   3. לחילופין, למען הזהירות בלבד, ולמעלה מן הנדרש, באם לא תתקבל עמדת המבקש כי נזקו הממוני הוא בגין מלוא עלות החלפת הדק הסינטטי שבוצע בביתו לדק סינטטי אמריקאי הכי איכותי שיש כפי שהתחייבה כלפיו המשיבה, יטען המבקש, כי מכל המקום נזקו הממוני הינו לכל הפחות בשיעור של כ 30% מהסכום ששולם על ידו בעבור דק אמריקאי הכי איכותי שיש בעוד שבפועל הותקן בדירתו דק סינטטי סיני, ובסכום של כ 8,052 ₪ (26,838.63 ₪ * 30%).
   4. בנוסף, המבקש יטען כי יש להורות גם על פיצוי בגין הפגיעה באוטונומיה של הרצון ועוגמת הנפש הרבה אשר נגרמה למבקש ולחברי הקבוצה אשר ביקשו לרכוש דק סינטטי מתוצרת ארה”ב ובשל מעשיה ו/או מחדליה של המשיבה הותקן בביתם דק סינטטי מתוצרת סין שאיכותו נחותה לעין שיעור מהדק האמריקאי. אה הראיה הנזקים שהתגלו במראהו של הדק הסינטטי שהותקן אצל המבקש (כתמים לבנים ושינוי הגוון מגוון של עץ טיק טבעי לגוון מולבן), כמו גם העובדה שהדק הסינטטי החל להוציא סיבים. המבקש מעריך את הנזק הבלתי ממוני, באופן שמרני, בסך של 10,000 ₪.
   5. מכאן שסך נזקיו של המבקש מסתכמים בסכום של 55,045 ₪ – 18,052 ₪.
  • התובענה דנן מקיימת את התנאים לאישורה הקבועים בחוק תובענות ייצוגיות

  ו.1     התובענה דנן באה בגדרו של פרט 1 לתוספת השניה לחוק תובענות ייצוגיות

  1. סעיף 3(א) לחוק תובענות ייצוגיות קובע, כי “לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה או בעניין שנקבע בהוראת חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענה ייצוגית”.
  2. ס’ 1 לתוספת השניה לחוק קובע, כי תביעה שניתן להגיש בה בקשה לאישור תובענה ייצוגית, היא:

  “תביעה נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לעניין שבינוי לבין לקוח, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו “.

  1. עוסק” מוגדר בסעיף 1 לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, כדלקמן: ” מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן”.
  2. כאמור לעיל, המשיבה הינה חברה פרטית העוסקת, בין היתר בייבוא ושיווק של מגוון פתרונות חיפוי מתקדמים לבית ולחוץ, ובכלל זה של הדק הסינטטי נשוא התובענה דנן. מכאן שהמשיבה הינה עוסק כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הגנת הצרכן.
  3. כמו כן, אין חולק כי המבקש הינו לקוח של המשיבה אשר התקשר עמה בעסקה לרכישת דק סינטטי כמפורט לעיל.
  4. כיוצא בזה, הבקשה דנן הינה תביעה כנגד עוסק בקשר לעניין שבינו לבין לקוחותיו ולכן הינה תביעה אשר ניתן להגיש בה בקשה לאישור תביעה ייצוגית לפי פרט 1 לתוספת השניה לחוק התובענות הייצוגיות.

  ו.2           קיומה של עילת תביעה אישית

  1. סעיף 4(א)(1) לחוק תובענות ייצוגיות קובע, כי “אדם שיש לו עילה בתביעה או בענין כאמור בסעיף 3(א)…” רשאי לתבוע, באישור בית המשפט, בתובענה ייצוגית, “בשם אותה קבוצה”. בנוסף, סעיף 4(ב)(1) לחוק תובענות ייצוגיות קובע שכאשר אחד מיסודות העילה הוא נזק, די בכך שהמבקש יראה כי לכאורה נגרם לו נזק.
  2. כבר נפסק, כי המבקש להגיש תובענה ייצוגית נדרש להוכיח את עילת תביעתו באופן לכאורי, וכי בשלב האישור התובענה די בכך שהתובע יראה לכאורה , לעניין הנזק, את נזקו הוא (רע”א 8268/96 שמש נ’ רייכרט, פ”ד נה(5) 276, פסקה 11 (2001) (להלן: “עניין רייכרט“)).
  3. המבקש יטען, כי מן האמור לעיל עולה כי בידיו עילת תביעה מבוססת לכאורה, שטובים סיכוייה להתקבל, בגין הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מכך שהמשיבה הפרה ברגל גסה את התחייבויותיה, הצהרותיה ומצגיה לספק לו דק סינטטי מתוצרת ארה”ב הכי איכותי שיש. גם לאחר שהמבקש הלין אינספור פעמים על הפגמים היורדים לשורשם בדק הסינטטי שהותקן בביתו המשיבה מילאה פיה מים, לא גילתה למבקש כי מדובר בדק סינטטי שיוצר בסין ולא בארה”ב והחלה להערים קשיים ואף להתנער מאחריותה היסודית בשלל טענות מופרכות ומוכחשות, והגדלת נזקיו של המבקש כפועל יוצא מכך.
  4. ויודגש, ארץ המוצא ומקום הייצור של הדק הסינטטי הינם נתונים קריטיים ומהותיים ביותר המשליכים במישרין על איכות המוצר, עמידתו, מראהו וגם מחירו. המבקש יטען כי הוא, כמו גם חברי הקבוצה, לא היו מעלים בדעתם לרכוש מהמשיבה דק סינטטי תוצרת סין, קל וחומר להתקינו בביתם, בן בנו של קל וחומר לשלם בעבורו מחיר גבוה לעין שיעור משוויו האמיתי, אילו ידעו מלכתחילה כי המשיבה הטעתה אותם במצח נחושה, וכי הדק הסינטטי אשר הם רכשו מהמשיבה והותקן בביתם הוא מתוצרת סין ולא מתוצרת ארה”ב.
  5. בנסיבות אלה, יטען המבקש, כי קמה לו עילת תביעה אישית בת קיימא בעניין נשוא התובענה הייצוגית כנגד המשיבה, הכל כמפורט בפרק ד’ לעיל.
  6. המבקש יוסיף ויטען, כי כתוצאה מכך שהמשיבה הפרה את התחייבויותיה הצהרותיה ומצגיה לספק למבקש, כמו גם ליתר חברי הקבוצה, דק סינטטי “אמריקאי הכי איכותי שיש“, מ”הדור המתקדם ביותר בעולם הדקים הסינטטיים”, אשר “אינו מצריך טיפול ותחזוקה“, “דומה מאד במראהו לעץ הטבעי”, ובעל “עמידות גבוהה בפני שריטות, דהייה וכתמים”, נגרמו להם נזקים ממוניים ובלתי ממוניים, כאשר סך נזקו של המבקש מסתכם בסכום של 55,045 ₪ – 18,052 ₪, הכל כמפורט בפרק ה’ לעיל.
  7. ודוק. כאמור לעיל, בשלב זה של בקשת האישור די בכך כי המבקש יראה את הנזק הלכאורי אשר נגרם לו. אין ספק כי המבקש עמד בדרישה זו.
  8. מכאן שהמבקש הוכיח את התקיימותם של התנאים הקבועים בסעיף 4(א)(1) ו- 4(ב)(1) לחוק.

  ו.3      התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה

  1. סעיף 8(א)(1) לחוק תובענות ייצוגיות קובע, כי על המבקש להראות, כי “התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה, ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה”.
  2. כלל זה, הנוגע להומוגניות של הקבוצה התובעת מרוכך בסעיף 10 לחוק תובענות ייצוגיות הקובע:

  (א) אישר בית המשפט תובענה ייצוגית, יגדיר בהחלטתו את הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה;…

  (ב)           …

  (ג)            בית המשפט רשאי להגדיר תת-קבוצה, אם מצא שלגבי חלק מחברי הקבוצה מתעוררות שאלות של עובדה או משפט, אשר אינן משותפות לכלל חברי הקבוצה;….

  1. הלכה פסוקה היא, כי “אין כל צורך שכל השאלות המתעוררות ביחס לקבוצה תהיינה משותפות. די בכך שהיסוד המשותף מהווה מרכיב מהותי בהתדיינות. אם יש לאחד מהקבוצה עניין שהוא מיוחד לו – כגון נזק מיוחד – ניתן לבררו בשלב האינדיווידואלי, אשר יבוא לאחר סיום השלב הקבוצתי, ולאחר שנקבעה בו שאלת האחריות של הנתבעים” (דברי הנשיא (כתוארו אז א’ ברק ברע”א 4556/94 טצת נ’ זילברשץ ואח’, פ”ד מט(5) 774, עמ’ 788 (1996)). ובלשונה של כבוד השופטת ט’ שטרסברג כהן בעניין רייכרט, פס’ 15:

  “אין לפרש את הדרישה לקיומן של שאלות של עובדה ומשפט המשותפות לקבוצה כדרישה לזהות מלאה בכל השאלות הטעונות הכרעה לגבי כל קבוצת התובעים. דרישה של זהות מוחלטת בכל השאלות הטעונות הכרעה, עובדתיות כמשפטיות, תסכל את תכלית התובענה הייצוגית ותהפוך את השימוש בה למשימה בלתי אפשרית. לפיכך יש לאמץ גישה ולפיה די בכך שהשאלות העיקריות העומדות במוקד הדיון תהיינה משותפות לחברי הקבוצה, ואין נפקא מנה אם מתקיים שוני בשאלה משנית זו או אחרת“.

  1. בעניינו, השאלות נשוא התובענה הייצוגית שאישורה מבוקש הינן, בין היתר –
   • האם המשיבה הצהירה הציגה כי היא משווקת דק סינטטי אמריקאי הכי איכותי שיש?
   • האם התחייבה התחיבה כלפי המבקש ויתר חברי הקבוצה לספק להם דק סינטטי מתוצרת ארה”ב?
   • האם הדק הסינטטי ששווק, סופק והותקן על ידי המשיבה הוא דק סינטטי שארץ המוצא שלו, דהיינו מקום הייצור שלו, הוא בארה”ב או בסין?
   • האם המשיבה הפרה את התחייבויותיה כלפי המבקש וחברי הקבוצה כאשר סיפקה דק סינטטי שלא יוצר בארה”ב אלא בסין?
   • מה סכום הפיצוי לו זכאיים חברי הקבוצה בגין הפרת התחייבויותיה לספק ולהתקין דק אמריקאי המיוצר בארה”ב?
   • מה סכום הפיצוי לו זכאיים המבקש וחברי הקבוצה בגין הפגיעה באוטונומיה של הרצון ועוגמת הנפש?
   • בנוסף, לחברי הקבוצה עילות משפטיות זהות כלפי המשיבה, כמפורט בפרק ד’ לעיל.
  2. שאלות אלה הינן שאלות מהותית של עובדה ומשפט המשותפות למבקש ולכל חברי הקבוצה המיוצגת, ועל כן העילות שפורטו בבקשה זו כנגד המשיבה הינן משותפות וזהות לכלל חברי הקבוצה.
  3. בנסיבות אלה, ברור, כי התובענה דנן מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה. נוכח האמור לעיל עולה בבירור, כי המבקש הצליח גם להראות כי התובענה הייצוגית דנן מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה.

  ו.4      יש אפשרות סבירה שהשאלות המשותפות דלעיל תוכרענה בתובענה לטובת הקבוצה

  1. כאמור לעיל, סעיף 8(א)(1) לחוק תובענות ייצוגיות דורש גם כי בית המשפט ישתכנע כי “יש אפשרות סבירה” שאותן שאלות מהותיות של עובדה או משפט, המשותפות לכלל חברי הקבוצה, יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה.
  2. המבקש יטען, כי תנאי זה מתקיים בענייננו, וזאת הן לנוכח העבודה כי המבקש הצליח לשכנע במידת הסבירות הראויה שיש לו עילת תביעה אישית מבוססת לכאורה, וזאת הן במישור הטעוני והן במישור הראייתי (ולשם כך מצורף תצהיר על נספחיו), והן לנוכח העובדה כי המבקש הצליח לכאורה להוכיח גם את התנאי בדבר קיומה של עילת תביעה משותפת לכלל חברי הקבוצה.
  3. בנסיבות אלה, ברור, כי טובים סיכוייה של התביעה להתקבל.

  ו.5           התובענה הייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין

  1. סעיף 8(א)(2) ממשיך וקובע, כי על המבקש להראות, בין היתר, כי “התובענה הייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין”.
  2. כבוד הנשיאה ד’ בייניש ברע”א 345/03 רייכרט נ’ יורשי המנוח משה שמש ז”ל (נבו, מיום 7.6.07), פסקה 9 (2007), קבעה כדקלמן:

  “…התובענה הייצוגית נועדה לשרת את אינטרס הפרט על-ידי מתן תרופה לנזקו. היא נועדה להקנות סעד לחברי הקבוצה התובעת. הפיצוי הכספי נועד, בין השאר, למנוע התעשרות בלתי מוצדקת של גופים כלכליים גדולים על חשבון היחידים, שאלמלא מכשיר התובענה הייצוגית אינם טורחים לתבוע את זכויותיהם. יחד עם זאת, יש לזכור כי כלי התובענה הייצוגית נועד בראש וראשונה לאותם מקרים בהם הנזק שנגרם לפרט אינו מצדיק מבחינה כלכלית פנייה לבית המשפט בהליך אינדיבידואלי לשם קבלת סעד (י’ גרוס, חוק החברות החדש (מהדורה שלישית, 2003) 256; להלן – גרוס). מדובר לרוב במצב שבו נזקו של כל תובע יחיד קטן יחסית, ולכן ככלל לא הייתה כדאיות בהגשת תביעה אינדיבידואלית, בשל הטרחה וההוצאות הכרוכות בכך. במצבים אלה, מנקודת מבטו של התובע היחיד המיוצג בהליך, הסעד אינו משמעותי בהכרח. במצב דברים זה, משקלו של אינטרס הפרט בפיצוי על נזקו עשוי להיות נמוך בהשוואה למשקלו של אינטרס זה בתביעות אינדיבידואליות. מרכז הכובד הוא באינטרס הציבורי, החותר להרתיע גופים כלכליים מפני הפרת החוק והמבקש לקדם אכיפתן של נורמות התנהגות ראויות.

  לבסוף, התובענה הייצוגית מבקשת לקדם יעילות והוגנות בהתדיינות המשפטית. היעילות מושגת בכך שהמחלוקת מוכרעת בהליך אחד. בכך יש חסכון במשאבים הן של בית המשפט והן של הצדדים. נמנע גם חוסר אחידות בפסיקת בתי המשפט בתביעות אישיות דומות. ההוגנות מושגת, בין היתר, בהשוואת יחסי הכוחות בין המתדיינים. שכן תובענה ייצוגית בניירות ערך נועדה להתגבר על הנחיתות של המשקיעים מן הציבור, ביחס לתאגידים העומדים מולם.”

  1. בהקשר זה לא למותר להפנות גם אל ספרם של גיל לוטן ואייל רז תובענות ייצוגיות, הוצאת תמר, תשנ”ו, עמ’ 30:

  “מקרה ראשון בו קיים צורך בהליך ייצוגי הוא, כאשר הנסיבות הופכות הליך דיוני זה להליך היחיד למעשה אשר יאפשר לצדדים המעורבים להביא את עניינם להתדיינות משפטית. הכוונה היא למצבים בהם נגרם נזק קטן מבחינה כלכלית לכל אחד מחברי קבוצה גדולה של אנשים, בנסיבות המעוררות שאלות משותפות לכולם“.

  1. במקרה דנן, אין ספק כי עסקינן בקבוצה גדולה של חברים, אשר סביר להניח כי רוב חברי הקבוצה לא יגלו את קיומה של ההפרה וגם אם יגלו זאת, הרי שסביר להניח כי רוב חברי הקבוצה לא יטרחו להגיש לבית המשפט הליך אינדיבידואלי לשם קבלת הסעד, בשל הטרחה וההוצאות הכרוכות בכך. משכך, ברי כי מדובר במקרה מובהק וקיצוני המתאים מעצם טיבו לניהול במסגרת של תובענה ייצוגית.
  2. לא זו אף זו, המשיבה הינו גוף גדול חזק ומרתיע ויש להניח כי לרוב חברי הקבוצה אין את היכולת ו/או התושיה ו/או האמצעים על מנת להתמודד עם המשיבה באופן אישי וישיר. התובענה הייצוגית נועדה להתגבר על הנחיתות בה מצויים ציבור הלקוחות ולהשוות את יחסי הכוחות בין המתדיינים. לכן, גם מטעם זה, קיימת הצדקה לאשר להגיש את התובענה הייצוגית דנן.
  3. זאת ועוד, המשיבה פועלת בדרך שבה היא פועלת מבלי שהיא חוששת לתוצאות אופן התנהלותה. אה הראיה גם לאחר שהמבקש הלין הפניה על הפגמים המהותיים והיסודיים שהתגלו בדק הסינטטי המשיבה מילאה פיה מים ולא גילתה למבקש ולציבור לקוחותיה על אי ההתאמה של הדק הסינטטי לארץ המוצא ולאיכות להם התחייבה, קל וחומר לא פעלה לתיקון ההפרה ופיצוי הלקוחות בגין נזקיהם, כפי שהיה מצופה כי תעשה. התובענה הייצוגית הינה בדיוק הכלי המתאים על מנת להחזיר את המשיבה לדרך פעולה חוקית ולאלצה לפצות את לקוחותיה בגין הפרת התחייבויותיה ולפעול עפ”י הסעדים המפורטים להלן. בנסיבות אלה גם האינטרס הציבורי מחייב את אישור התובענה הייצוגית.
  4. לכך יוסף, כי במקרה דנן כבר על פני הדברים ברור (וכמפורט בהרחבה להלן), כי מדובר במספר רב מאד של תובעים. ניהול מאות ואפילו אלפי תביעות אישיות יגרום לבזבוז זמן שיפוטי יקר, ואף עשוי לפגוע באחידות השיפוטית. גם מטעמים אלה קיימת הצדקה לאשר את הגשת התובענה הייצוגית דנן.
  5. ובלשונו של כבוד השופט נ’ ישעיה בת”א (ת”א) 2036/01 מנלה אברהם נ’ מפעל הפיס (נבו, 17.11.02), פס’ 7(ג) (להלן: “עניין מנלה“):

  לאור גודלה הרב מאד של קבוצת הצרכנים – רוכשי כרטיסי חיש גד – יהא זה אך יעיל והוגן לאפשר ניהול התדיינות אחת בין מפעל הפיס לבין כל רוכשי הכרטיסים, שאם לא כן יאלצו עשרות אלפי רוכשי כרטיסים ואולי אף יותר, המבקשים להגיש תובענות נפרדות נגד מפעל הפיס, לנהל משפטים רביים בבתי משפט שונים ברחבי הארץ כאשר השאלה המשפטית והעובדתית שתתעורר בכל התביעות תהיה זהה.

  ההגינות כלפי כל הצדדים, לרבות מפעל הפיס, ואף היעילות, מחייבים ואף מצדיקים, במקרה כזה, לאפשר את בירור כל עשרות אלפי התביעות האישיות הצפויות תחת מטריה, או קורת גג אחת של תובענה ייצוגית ובכל יחסכו הן מהתובעים הפוטנציאליים והן ממפעל הפיס, שיאלץ לשלוח נציגים רבים מאד מטעמו על מנת להתגונן מפני עשרות אלפי תביעות שיוגשו נגדו, זמן יקר וטרחה מיותרת.

  זאת ועוד: שיקולי היעילות והמדיניות המשפטית מצדיקים ניהול תביעה מעין זו כייצוגית, גם על מנת להימנע מהחלטות או פסקי דין סותרים של בתי המשפט השונים ועל מנת לחסוך מזמנם היקר.

  במקרה שבפניי מתקיימים איפוא, התנאי שדרש המחוקק בסעיף 35(ב)(3) לשם אישור התביעה כייצוגית.”

  1. אשר על כן, התובענה הייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה בעניין העומד בבסיסה של הבקשה ושל התובענה נשוא ההליך דנן.

  ו.6           גודלה והגדרתה של הקבוצה

  1. כאמור לעיל, הקבוצה המיוצגת בשמה מוגשת התובענה היא:

  “כל לקוח של המשיבה אשר רכש ממנה בשבע השנים האחרונות דק סינטטי מדגם NewTechwood UltraShiled  המיוצר בסין ולא בארה”ב בניגוד להתחייבויותיה מצגיה והצהרותיה בדבר ארץ הייצור של הדק (להלן: “הדק הסינטטי” או “הדק“)”.

  1. כבר בפתח הדברים יצוין, כי בידי המשיבה מצויים כל הנתונים כדבעי על מנת לאתר את כל חברי הקבוצה הנ”ל ולחשב את שיעור הנזק הכולל וסכום ההשבה המצרפי.
  2. כבר נפסק, כי בשלב זה של הדיון בבקשת האישור אין כל צורך להראות את גודלה המדויק של הקבוצה, אלא רק להראות שקיימת קבוצה גדולה של אנשים שנפגעו באופן דומה. יפים לעניין זה דברי בית המשפט הנכבד בעניין מנלה, פס’ 7(ב):

  “אין ספק, והמשיבה אינו חולק על כך, כי קבוצת הצרכנים הפוטנציאלית אשר אותה ייצג המבקש, אם וכאשר, תאושר תביעתו כתובענה ייצוגית, היא גדולה למדי. מדובר במספר רב מאד של רוכשי כרטיסי “חיש גד” (עשרות אלפים בכל רחבי הארץ ואולי אף יותר). עילות התביעה המקימות למבקש זכות תביעה נגד מפעל הפיס, זהות לעילות תביעה העומדות לשאר רוכשי כרטיסים אלה מהמשיבה. על כן קיימת הצדקה לאפשר את ניהול תביעת המבקש כתובענה ייצוגית, בשמם של כל רוכשי הכרטיסים. די בכך שבית המשפט ישתכנע כי מדובר בקבוצה גדולה למדי של תובעים. אין צורך, בשלב זה לפחות, בזיהויים או באיתורם על מנת לאפשר הגשת תביעה בשמם.”

  1. וראו גם בבש”א (ת”א) 57254/99 סבו תמר נ’ רשות שדות התעופה בישראל, (נבו, 30.7.02), עמ’ 11 לתדפיס (2002):

  “לכאורה גודל הקבוצה מצדיק את אישור התביעה הייצוגית. המשיבהות טוענות כי המבקשת לא הוכיחה את גודל הקבוצה ועל כן לא עמדה בתנאי המקדים. ברם, בשלב הבדיקה המקדמית לא חלה חובה על המבקשת להגדיר במדויק את גודל הקבוצה וחבריה, מה עוד שהנתונים המדויקים בענין זה, נמצאים ברשות המשיבהות אשר סרבו לגלותם עד כה.”

  1. המבקש יטען, כי בעניינו אין צל של ספק כי קיימת קבוצה גדולה של אנשים שנפגעו באופן דומה. די כבר בנסיבות המקרה דנן, כמו גם בעדויות, הראיות וחוות דעת המומחה, על מנת להעיד כי עסקינן בהפרה רחבת היקף המונה מאות ואף אלפי לקוחות.
  2. מידע מדוייק ביחס למספר הלקוחות אשר נפגעו כתוצאה מכך שהמשיבה סיפקה להם דק סינטטי מתוצרת סין ולא מתוצרת ארה”ב כפי שהתחייבה כלפיהם מצוי בידי המשיבה עצמה, והמבקש שומר לעצמו את הזכות לתקן בקשה זו, כמו גם את כתב התביעה, ולערוך תחשיב מחודש לאחר שהמשיבה תחשוף את הנתונים המצויים בידה במסגרת בירור הבקשה דנן.
  3. יחד עם זאת, עד לגילוי מלוא המידע על ידי המשיבה כפי שמתבקש להלן, ולמען הזהירות המופלגת, המבקש ינסה לאמוד נתונים אלה ולהעריך את גודלה של הקבוצה והיקף התביעה הקבוצתית.
  4. על פי חוות דעת המומחה (נספח 20 לבקשה זו), הנזק הממוני אשר נגרם לכל אחד מיחידי הקבוצה הוא בסך 500 ₪ בתוספת מע”מ למ”ר ובתוספת 3,500 ₪ בתוספת מע”מ בגין פיקוח הנדסי. הואיל ואין בידי המבקש כל אפשרות לדעת מה גודלה של הקבוצה בשלב זה, ולצורך בקשה זו, הוא ינסה להעריך את הנזק המצרפי לפי הערכה של המ”ר של הדק הסינטטי שנמכר על ידה, ולאחר קבלת הנתונים המדויקים יחושב הנזק בצורה מדויקת.
  5. למשיבה סניפים רבים והיא חברה מוכרת וידועה מאד בתחום חיפויי הרצפה בארץ. רק למען הזהירות יעריך המבקש כי מידי שנה המשיבה משווקת ומוכרת לפחות 5,000 מ”ר של הדק הסינטטי בכל סניפיה (14 במספר). למבקש לא ידוע מתי החלה המשיבה לשווק את הדק הסינטטי נשוא הבקשה דנן ולכן למען הזהירות הוא יניח, רק לצורכי בקשה זו, כי הדק הסינטטי משווק על ידה כ 4 שנים בלבד, כך שעל פי הערכה שמרנית וזהירה ביותר המשיבה מכרה כ 20,000 מ”ר של הדק הסינטטי נשוא בקשת האישור.
  6. בנוסף, המבקש יעריך, לצורכי בקשה זו בלבד, ובאופן זהיר ושמרני ביותר, כי סך הכל בכל 14 סניפיה מכרה המשיבה את הדק הסינטטי נשוא הבקשה דנן ל 5 לקוחות בלבד בחודש, כ 83 מ”ר בלבד לכל לקוח בממוצע, כך שבשנה אחת היא מכרה ל כ- 60 לקוחות (בהערכה מאד זהירה ושמרנית), ובהנחה שהיא משווקת את הדק הסינטטי במשך כ 4 שנים בלבד הרי שסך חברי הקבוצה מוערכת ב 240 חברי קבוצה.
  7. כפועל יוצא מכך, הנזק הממוני של חברי הקבוצה, לפי הערכה שמרנית וזהירה ביותר, הינו בסך של 10,000,000 מיליון ₪ (20,000 מ”ר *500 ₪) בתוספת 840,000 ₪ (3,500 ₪ *240) בגין פיקוח הנדסי ובתוספת מע”מ בסך כולל של 12,682,800 ₪. ודוק, מדובר בהערכה שמרנית וזהירה ביותר רק לצורך בקשת אישור ז וככל הנראה הנזק הממוני גבוה בעשרות מונים מכך.
  8. בנוסף, יש להורות על פיצוי בגין הפגיעה באוטונומיה ועוגמת הנפש אשר נגרמה למבקש ולחברי הקבוצה. המבקש מעריך את הנזק הבלתי ממוני, באופן שמרני, בסך של 10,000 ₪ ללקוח. לפיכך יעריך המבקש כי הנזק הבלתי ממוני מסתכם בסך של 2,400,000 ₪ (10,000 * 240).
  9. מכאן שסך הנזק המצרפי לחברי הקבוצה המוערך על ידי המבקש בעבור 240 לקוחות בלבד הינו בסכום כולל של 15,082,800 ₪.

   

   

  1. ויודגש, המבקש שומר על זכותו לתקן את האומדן בקשר לגודלה של הקבוצה ואת סכום התביעה האישי והמצרפי על פי הנתונים אשר יתקבלו מהמשיבה.
  2. לפני סיום יצויין גם, כי סעיף 20(ג) לחוק תובענות ייצוגיות, מורה כדלקמן:

  מצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה, כולם או חלקם, אינו מעשי בנסיבות הענין, בין משום שלא ניתן לזהותם ולבצע את התשלום בעלות סבירה ובין מסיבה אחרת, רשאי הוא להורות על מתן כל סעד אחר לטובת הקבוצה, כולה או חלקה, או לטובת הציבור, כפי שימצא לנכון בנסיבות הענין.

  1. המבקש יטען, כי אם וככל שבית המשפט הנכבד יקבע, כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה אינו מעשי בנסיבות העניין, וזאת בין מן הטעם של קושי באיתור וזיהוי חברי הקבוצה ובין מן הטעם של קושי בקביעת שיעור הנזק המדויק, הרי שבית המשפט הנכבד יכול לפסוק סעד לטובת הקבוצה.

  ו.7           קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת ובתום לב

  1. סעיף 8(א)(3) קובע כי “קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת”; סעיף 8(א)(4) ממשיך וקובע וכי “קיים יסוד סביר להניח כי עניינים של כלל הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב”.
  2. מבחינת התובע המייצג, תנאי זה נבחן בראש ובראשונה בכך שיש לו אינטרס אמיתי ועניין ממשי בתביעה והבנה מסוימת בתביעה אותה הוא מבקש להוביל (עניין רייכרט). בענייננו, המבקש ניזוק כספית בשל מעשיהו/או מחדליה של המשיבה. בנסיבות אלה, ברור, כי יש למבקש אינטרס אמיתי בתביעה ובתוצאותיה והוא מעוניין בפיצוי בגין נזקיו.
  3. זאת ועוד, המבקש מאמין מאד בצדקת התובענה ובהכרח הציבורי לתקן את דרכי התנהלותה של המשיבה, והוא פעל ויפעל במידת המרץ הראויה ויקדיש את כל המשאבים הנדרשים לניהולה של התובענה ולזכייה בה.
  4. בנוסף, למבקש אין כל ניגוד אינטרסים עם מי מחברי קבוצת התובעים. בין המבקש לבין כל חברי הקבוצה קיימת זהות אינטרסים של קבלת פיצוי בגין נזקיהם.
  5. אשר לתנאי תום הלב יטען המבקש, כי עסקינן בתביעה סבירה והגונה אשר הוגשה על ידו רק לאחר שהוא נוכח להבין כי המשיבה שיווקה וסיפקה לו, כמו גם לחברי הקבוצה, דק סינטטי מתוצרת סין בניגוד להתחייבויותיה מצגיה והצהרותיה בדבר היותר של הדק הסינטטי מתוצרת ארה”ב באיכות הכי טוב שיש. המבקש אך טרח וחקר אודות ארץ מוצאו של הדק הסינטטי שסופק לו, פנה במישרין לחברה האמריקאית, ואף הזמין מומחה מטעמו על מנת שיאשר את דבר ההפרה. בנסיבות אלה, ברור, כי גם תנאי תום הלב מתקיים ביתר שאת בנסיבות המקרה דנן.
  6. אשר לבאת כוחו של המבקש והתובע הייצוגי, לח”מ ניסיון עשיר ומצטבר בייצוג צדדים בעשרות תובענות ייצוגיות, כמו גם ניהול תביעות אזרחיות ומסחריות מורכבות ורחבות היקף ואף תביעות גדולות מרכזיות ומשמעותיות כנגד גופים גדולים. הח”מ אף מנהלת תביעה ייצוגית שאושרה זה מכבר על ידי בית משפט נכבד זה (כבוד השופט פרופ’ ע’ גרוסקופף) כנגד בזק בינלאומי בסכום שהוערך במאות מיליוני שקלים. משכך, אין להטיל ספק בכך שהח”מ תייצג את עניינים של חברי הקבוצה באופן ראוי והולם ובתום לב.
  7. אשר על כן, המבקש, כמו גם באת כוחו, הרימו את נטל ההוכחה המוטל עליהם להראות כי ייצגו בדרך הולמת ובתום לב את עניינם של כל הנמנים עם הקבוצה.

   

   

  ו.8           לסיכום פרק זה

  1. נוכח האמור לעיל עולה בבירור, כי המבקש הוכיח, לפחות במידת ההוכחה הלכאורית הנדרשת בשלב זה, כי מתקיימים כל התנאים לאישורה של התובענה המוגשת בד בבד עם בקשה זו כתובענה ייצוגית.
  • הסעדים המבוקשים
   1. בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת כדלקמן:
    • הנתונים שבידי המבקש אינם מאפשרים לו לדעת מה גודלה של הקבוצה ושיעור הנזק שנגרם לה. אשר על כן, ביהמ”ש הנכבד מתבקש:
     • ליתן צו המורה למשיבה להשיב על שאלונים ו/או לגלות בפני המבקש את כל המסמכים ו/או החשבונות ו/או כל מידע מכל סוג ומין שהוא שיש בידו להשלים את הנתונים החסרים.
     • להתיר למבקש לתקן את כתב התובענה הייצוגית באופן של עדכון הנתונים המספרים והסכומים המתאימים כפי שיגולו ע”י המשיבה עפ”י הוראות ביהמ”ש.
    • לפסוק לטובת חברי הקבוצה פיצוי כולל בסך של 15,082,800 ₪ (או כל סכום אחר אותו ימצא בית המשפט הנכבד לנכון לפסוק בנסיבות העניין) מכוח סמכותו לפי סעיף 20(ג) לחוק תובענות ייצוגיות ולחילופין להורות למשיבה להחליף לכל אחד מחברי הקבוצה את הדק הסינטטי שסיפקה בדק סינטטי אמריקאי הכי איכותי שיש בשווי עלות של 15,082,800 ₪.
    • ליתן צו עשה המחייב את המשיבה לשנות את הדרך בה היא נוהגת.
    • לחילופין ו/או במצטבר ליתן כל סעד אחר לטובת הקבוצה כפי שיימצא בית המשפט הנכבד לנכון לעשות זאת בנסיבות העניין.
    • גמול למבקש: בית המשפט הנכבד מתבקש לחייב את המשיבה לשלם למבקש, אשר יזם את הגשת התביעה הייצוגית וטרח בהכנתה, גמול הולם וראוי בשיעור המרבי האפשרי וזאת בהתאם לשיקולים המוזכרים בסעיף 22 לחוק ובפסיקה, לרבות התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה, שווי ההטבה לה זכו חברי הקבוצה, מורכבות ההליך, הטרחה שטרח, הסיכון שנטל על עצמו בהגשת התובענה וניהולה, מידת החשיבות הציבורית וכיו”ב.
    • תשלום שכר טרחה לבאת הכוח: בית המשפט הנכבד מתבקש לפסוק שכר טרחה הולם וראוי בשיעור המקסימאלי האפשרי, ובצירוף מע”מ כדין, לבאת כוחו של המבקש וזאת בהתאם לשיקולים המוזכרים בסעיף 23 לחוק ובפסיקה, לרבות התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה, שווי ההטבה לה זכו חברי הקבוצה, מורכבות ההליך, רמת השקידה והטרחה שטרחה באת הכוח, הסיכון שנטלה על עצמה בהגשת התובענה וניהולה, מידת החשיבות הציבורית וכיו”ב.
    • לחייב את המשיבה בהוצאות משפט ושכ”ט עו”ד בצירוף מע”מ כדין.

   

  • סוף דבר
   1. לאור הנימוקים המפורטים בבקשה זו, מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר ולהכיר בתובענה המוגשת בד בבד עם בקשה זו כתובענה ייצוגית בהתאם לפרט 1 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות, ולהורות כמבוקש ברישא.
   2. לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית והמקומית לדון בבקשה ובתובענה דנן מכוח הוראת סעיף 5ב(1) לחוק תובענות ייצוגיות.
   3. בבדיקה שערכה הח”מ בפנקס התובענות הייצוגיות המפורסם באתר בתי המשפט, נמצא כי נכון למועד הגשת בקשה זו, לא הוגשה תובענה ייצוגית נגד המשיבה בעניין דומה.
   4. יהא זה מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.

   

  אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כאמור בכותרת בקשה זו.