תביעה ייצוגית נגד בנק ירושלים 

משרדינו הגיש ביום 6.8.17 בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד בנק ירושלים בע”מ בסכום המוערך בסך של 9.2 מיליון ש”ח. 

 

bank

עניינה של בקשת האישור הינו פשוט ביותר. החל משנת 2012 המשיב, בנק ירושלים בע”מ (להלן: “המשיב” או “בנק ירושלים“), הציע לציבור הלקוחות הפרטיים מעל גיל 18 מסלול חשבון עו”ש ללא עמלות ללא תלות בהעברת משכורת ולא מוגבל בזמן. הן בפרסומים בתקשורת והן בעלוני פרסום מטעמו, התנוססה באותיות קידוש לבנה התחייבות המשיב להעניק את הפטור מעמלות עו”ש ללא הגבלה בזמן.

דא עקא, באופן חד צדדי ובניגוד מוחלט להתחייבויותיו מצגיו והצהרותיו, בחודש פברואר 2016 הודיע המשיב ללקוחותיו על שינוי ההטבה בחשבון וצמצום רשימת העמלות הפטורות, כך שתוך 20 יום המבקשים וחברי הקבוצה יידרשו לשלם עמלה בגין הפעולות שבוטל לגביהן הפטור בהתאם לתעריפון הבנק. לא זו אף זו, בחודש יולי 2017 המשיבהגדיל עשות והודיע למבקשים ולחברי הקבוצה כי החל מיום 1.8.17 הוא יחל בנוסף לגבות עמלת מינימום חודשית בגובה עמלת פעולה על ידי פקיד בסכום קבוע של 6.5 ₪ לחודש.

בהמשך לכך, המבקשים פנו אל היחידה לפניות הציבור של המשיב בעניין. למרבה הצער פנייתם של המבקשים נפלה על אוזניים ערלות והמשיב נותר איתן בעמדתו כי הוא רשאי להפר את מצגיו והתחייבויותיו כלפי המבקשים וחברי הקבוצה ולשנות את תנאי ההטבות בעמלות בכפוף להודעה מראש של 14 יום. המבקשים לא אמרו נואש ואף הגישו תלונה אל המפקח על הבנקים אשר קבע, שחור על גבי לבן, כי “במענה לפנייתך שבנדון, במסגרתה הלנת על כך שבנק ירושלים הודיע לך על ביטול ההטבות בעמלות עו”ש, שלטענתך הובטחו לך, הריני להשיבך, כי לאחר דיון שערכנו בעניין, מצאנו את פנייתך מוצדקת והנחנו את בנק ירושלים כיצד לפעול בנושא. בהתאם להנחיה כאמור, בימים הקרובים יעביר אליך בנק ירושלים מכתב בנושא בו יצוינו פרטי זיכוי חשבונך“. ואולם, חרף דברים מפורשים אלה של המפקח על הבנקים המשיב לא זיכה את חשבונם של המבקשים בגין העמלה שנגבתה מחשבונם שלא כדין ואף המשיך לגבות שלא כדין עמלות בגין פעולות שלגביהם התחייב להעניק פטור מעמלות ללא הגבלה בזמן.

לפיכך, יטענו המבקשים, כי אין מנוס מלקבוע כי על המשיב לפצות את המבקשים וחברי הקבוצה בגין הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מכך שהמשיב הטעה אותם ובניגוד מוחלט להתחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו גבה מהם עמלה בגין פעולות ושירותים שהוא התחייב כי הוא יעניק להם פטור מעמלה ללא הגבלה בזמן וכי בנסיבות העניין יטענו מתקיימים כל המבחנים לאישורה של התובענה המוגשת בד בבד עם הגשת הבקשה כתובענה ייצוגית.

ודוק. תביעות ייצוגיות כנגד בנקים הינם תביעות שכיחות ונפוצות בעולם התביעות הייצוגיות ולא בכדי. אין ספק כי המקרה דנן הוא דוגמה מובהקת לקיומה של בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד בנקים ראויה שמטרתה להגן על הציבור מפני עוולות הבנקים, אשר במקרה דנן אף תוך התעלמות מוחלטת מהוראת המפקח על הבנקים.

בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד בנק ירושלים כקובץ pdf.

 

עדכון: בנק ירושלים יחזיר כ 4 מליון ש”ח ללקוחותיו בעבור עמלות שגבה מחשבונם !!!

בית המשפט המחוזי מחוז מרכז אישר אתמול, 24.6.19, הסכם פשרה בתובענה ייצוגית שהגיש משרדה של עו”ד רחלי קלקנר כנגד בנק ירושלים בגין גביית עמלות עו”ש בניגוד להתחייבות הבנק חשבון עו”ש ללא עמלות וללא הגבלה בזמן.

במסגרת ההסכם הבנק התחייב כי כל העמלות שנגבו מחברי הקבוצה במשך 4 שנים יוחזרו בתשלום מזומן לחשבונות הלקוחות ובתוספת ריבית בישעור 4.1%.

עוד התחייב הבנק כי כל לקוח אשר יהיה מעוניין לסגור את חשבון העו”ש אצלו בשל הפרת התחייבות הבנק לא לגבות עמלות מהחשבון ללא הגבלה בזמן יהיה זכאי לפיצוי נוסף על כל הטרחה בשיעור של שנה זיכוי נוספת מעמלות כאשר הבנק גם יישא במלוא הוצאות סגירת החשבון.

אין ספק שמדובר בהסכם מרענן ואיכותי בנוף הסדרי הפשרה בתביעות ייצוגיות שכן הבנק נדרש לבצע זיכוי כספי בפועל ולא רק לתת הנחה או הטבה בקניית שירותים כלשהם מהבנק. הציבור רק יכול לקוות כי משרדים נוספים יעמדו על זכויות הציבור כפי שעשתה עו”ד רחלי קלקנר וגם בהסדרי פשרה יעמדו על כך כי חברי הקבוצה יקבלו פיצוי אמיתי ראוי והולם.

פסק דין פשרה כקובץ pdf.

 

לקבלת ייעוץ משפטי על ידי עורך דין תביעה ייצוגית נא ליצור קשר כעת עם עו”ד רחלי קלקנר לצורך בחינת השאלה האם תביעתכם עונה לתנאים הקבועים בחוק תובענות ייצוגיות לשם אישורה של התביעה הייצוגית.  

בטלפון 052-3444-212 או מלאו פרטים בטופס הבא: